localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Szkoła Demokracji

Sprawozdanie z projektu „Szkoła Demokracji” realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 r.

W październiku 2018 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu SZKOŁA DEMOKRACJI, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Ambasadą Amerykańską.

Celem projektu było zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:

• weryfikacja, jak funkcjonuje samorząd uczniowski i jak otwarta na działania młodzieży jest Nasza szkoła;

• stworzenie szkoły bardziej przyjaznej dla aktywności uczniów i uczennic;

• skuteczne wprowadzenie standardów demokratycznych w szkole;

• możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawy obywatelskiej, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości;

• zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego;

• po spełnieniu wszystkich kryteriów, szkoła uzyska certyfikat „Szkoła Demokracji” potwierdzający wysoki standard szkolnej demokracji.

Elementy programu „Szkoła Demokracji”

1. Szkolenia wprowadzające do projektu

Realizację zadań rozpoczęliśmy udziałem w szkoleniu wprowadzającym do projektu w październiku 2018 r. Otrzymaliśmy niezbędną wiedzę i materiały pomocnicze. Niezwykle cenne było również spotkanie się z innymi nauczycielami i uczniami Szkół, biorącymi udział w projekcie, który ma zasięg ogólnopolski.

2. Skompletowanie zespołu projektowego

Kolejnym etapem prac było skompletowanie zespołu projektowego.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Agnieszka Prucnal. W skład zespołu wchodzą: pani Maria Latocha, reprezentanci Samorządu Uczniowskiego: uczennica klasy V Magdalena Szydłowska oraz uczennica klasy VIII Roksana Fijałkowska. W zależności od potrzeb zespół był modyfikowany i dołączali do niego uczniowie i uczennice innych klas, którzy chętnie angażowali się w nasze przedsięwzięcia.

Do zrealizowania części wyzwań konieczne było zaangażowanie innych osób – innych nauczycieli, uczniów.

3. Wybór wyzwań w projekcie

Pierwszym działaniem zespołu projektowego było zapoznanie się z wyzwaniami i wybór tych, które chcieliśmy podjąć w ramach programu. Do otrzymania pełnego certyfikatu „Szkoły Demokracji” konieczne było zrealizowanie min. 1 wyzwania z każdego z pięciu obszarów.

1. Wybory do władz samorządu uczniowskiego

2. Komunikacja i media

3. Działania uczniów i uczennic

4. Podejmowanie decyzji

5. Uczenie się i nauczanie

4. Poinformowanie społeczności szkolnej o projekcie i wyzwaniach jakie będą realizowane.

„Szkoła Demokracji” to program, który ma ambicje zmienić całą szkołę i włączyć w aktywny udział w szkolnej społeczności większość uczniów i uczennic. Dlatego kluczowym zadaniem było informowanie społeczności szkolnej – zarówno na początku projektu, jak i w jego trakcie, przy podejmowaniu kolejnych wyzwań – o tym, że to się dzieje, dlaczego to jest ważne i w jaki sposób osoby spoza zespołu projektowego mogą się włączyć.

Pełne informacje na temat zrealizowanych przez nas wyzwań projektowych można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły oraz na blogu Samorządu Uczniowskiego. Informacje na temat projektu były umieszczane również na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

5. Publikowanie relacji z realizacji wyzwań na platformie szkolademokracji.ceo.org.pl

Nasze relacje ze zrealizowanych wyzwań były publikowane na stronie szkolademokracji.ceo.org.pl. Można tam znaleźć nasze publikacje, zdjęcia i filmiki, jak również komentarze innych uczestników programu i samych koordynatorów CEO.

6. Konsultacje eksperckie z koordynatorem

Mieliśmy możliwość konsultowania kwestii nie tylko związanych z programem, ale również wszelkich dotyczących samorządności uczniowskiej i szkolnej demokracji z ekspertami CEO za pomocą platformy SLACK, maila, telefonu.

7. Zrealizowane wyzwania

1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO: Wybory do władz SU. Poradnik dla ucznia.

Data ostatnich wyborów: 

piątek, Września 28, 2018

Na początku roku szkolnego we wszystkich klasach na lekcji wychowawczej dokonano wyboru Rad Klasowych  i zrealizowano temat „Samorząd Uczniowski”. Uczniowie nie tylko poznali zasady prawa wyborczego ale również dowiedzieli się czym zajmuje się SU i jaka jest jego rola w szkole. Uczniowie zostali poinformowani,  że wybory są demokratyczne, z zachowaniem pięcioprzymiotnikowych zasad tj. powszechne, równe, tajne, większościowe i bezpośrednie. W czasie zajęć wybierano również kandydatów do KW– jeden kandydat z każdej klasy, którzy nie chcieli skorzystać z możliwości kandydowania do Rady SU. Przed ogłoszeniem wyborów do Władz Samorządu Uczniowskiego komisja spotkała się z opiekunem SU, aby napisać ordynację wyborczą. Tekst ordynacji został wywieszony na tablicy ogłoszeń. Szkolna Komisja Wyborcza przyjęła zgłoszenia kandydatów, omówiła zasady kampanii wyborczej i ustalili termin wyborów. Na kandydatów do samorządu zgłosiło się ośmioro uczniów z klas IV-VIII. Każdy z kandydatów był zobligowany do przygotowania plakatu prezentującego własną osobę oraz przedstawiającego program wyborczy. Uczniowie – kandydaci swoje programy przedstawili również w czasie debat przedwyborczych. Uczestnicy zadawali  różne, często zaskakujące pytania. Komisja Wyborcza przygotowała lokal wyborczy, listy wyborcze, karty do głosowania, zabezpieczyła urnę do głosowania . W dniu wyborów pilnowała przestrzegania zasad, a w szczególności ciszy wyborczej, czasu głosowania (8:00 do 12:30), zasady tajności i właściwego wydawania kart do głosowania wyłącznie dla osób uprawnionych. Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja dokonała przeliczenia oddanych głosów, sporządziła protokół i wywiesiła wyniki wyborów na tablicy ogłoszeń oraz zamieściła informację w tym zakresie na stronie internetowej szkoły.

Wyniki wyborów

2. Wprowadzamy stały sposób komunikacji między uczniami i władzami.

Po przeanalizowaniu skuteczności przekazu informacji postanowiliśmy pozostać przy działających już kanałach komunikacyjnych oraz wprowadzić zupełnie nowy sposób przekazu informacji. Posiadamy tablicę informacyjną, na której zamieszczamy istotne wiadomości z życia społeczności szkolnej, ogłoszenia oraz inne informacje. Najistotniejsze z  nich ogłaszane są przez przewodniczącą, która odczytuje je odwiedzając poszczególne klasy. Organizujemy również specjalne apele samorządowe, aby podzielić się np. naszymi sukcesami czy planami na forum całej szkoły. Nasza placówka ma kameralny charakter, wszyscy uczniowie się znają. Nie ma więc problemów, aby dotrzeć do przedstawicieli SU, czy opiekunów i podzielić się swoimi opiniami lub przekazać własne uwagi. Jednak aby zapewnić bardziej anonimowy kontakt (dla wszystkich nieśmiałych), przygotowaliśmy skrzyneczkę SU. Do skrzyneczki uczniowie mogą wrzucać karteczki z wnioskami, uwagi, zastrzeżeniami dotyczącymi pracy SU. Nasza skrzyneczka ustawiona jest w widocznym miejscu, łatwo dostępnym nawet dla najmłodszych. Raz na dwa tygodnie przewodnicząca SU wraz z zastępcą przeglądają zawartość skrzynki, wnioski zaś przedstawiają na cyklicznych zebraniach Zarządu SU. Uczniowie informację zwrotną na nadane komunikaty, pomysły, uwagi dostają na ogólnych zebraniach z wszystkimi uczniami naszej szkoły lub poprzez przedstawicieli samorządów klasowych obecnych na zebraniach SU w naszej szkole. Innowacją w naszych kontaktach jest natomiast strona internetowa samorządu uczniowskiego . samorzadkozubow.cba.pl/agnieszka. Działa od  drugiego semestru i jest integralną częścią strony internetowej szkoły. Na stronie zamieszczane są informacje związane z działalnością SU, aktualne wydarzenia. Zamierzamy także zaprezentować sylwetki uczniów tworzących zarząd Samorządu oraz nauczycieli opiekunów.

3. Przeprowadzamy diagnozę potrzeb i zainteresowań młodzieży w naszej szkole, obejmującą wszystkich uczniów i uczennice, z wykorzystaniem metody innej niż ankieta. Wnioski przekładamy na konkretne działania, które umieszczamy w planie pracy

Po przeprowadzeniu wyborów do Samorządu Uczniowskiego zdecydowaliśmy się zdiagnozować potrzeby i zainteresowania uczniów naszej szkoły. Pierwszą wykorzystywaną przez nas metodą była ankieta online umieszczona na naszej stronie internetowej, w której udział wzięli wszyscy uczniowie. Pytanie wymyśliliśmy z pomocą pań opiekunek samorządu. Były to pytania otwarte i zamknięte, które umożliwiły nam ustalenie potrzeb i zainteresowań koleżanek i kolegów. Przy pomocy aplikacji internetowej TRICIDER zadaliśmy również pytanie, gdzie każdy mógł umieścić swoje zdanie na zadany temat. Następnie zorganizowaliśmy otwarte spotkanie, w trakcie którego słuchaliśmy sugestii i propozycji, co do działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019. Również na zajęciach wychowawczych podejmowano tą tematykę. Następną metodą zdiagnozowania potrzeb i zainteresowań uczniów było „pudełko pomysłów”. Pudełko umieściliśmy na głównym miejscu w szkole wraz z prośbą o umieszczanie w nim swoich uwag co do działalności SU. Ponadto przekazaliśmy ogłoszenie do wszystkich klas. Po przeprowadzeniu licznych działań można było wywnioskować, iż uczniowie mają bardzo dużo pomysłów na działania w szkole. Dzięki diagnozie można było się dowiedzieć ilu uczniów chce się angażować w działania szkolne. Nowym pomysłem SU w naszej szkole jest zorganizowanie „Kącika czytelniczego” na górnym korytarzu (miejsca gdzie można usiąść i poczytać książkę).Wiele osób chce zaangażować się w organizację różnych imprez szkolnych. Nasi uczniowie wymyślili nawet nowe imprezy szkolne, np.: dyskoteki, zajęcia sportowe, debaty. Uczniowie chętnie skorzystaliby z następujących zajęć dodatkowych: SKS, językowe, taneczne, informatyczne. Była również propozycja, aby wznowić wydawanie gazetki internetowej „Wykrzyknik!”. Zdecydowana większość uczniów rozumie potrzebę funkcjonowania S.U. w szkole. Uczniowie chcą włączać się aktywnie w przygotowania imprez, uroczystości, inicjatyw. Wielu uczniów chętnie zadeklarowało pomoc w kilku różnych formach wspierania pracy samorządu. Uczniowie wskazywali, że działania S.U. w dużej mierze powinny odbywać się we współpracy z nauczycielami oraz Radą Rodziców. Według ankietowanych to potrzeby uczniów powinny być elementem najważniejszym w działaniach samorządu i organizowanie imprez dla uczniów. Niewielu ankietowanych chciałoby wsparcia w nauce.

Po przeprowadzeniu analiz ustaliliśmy plan pracy na bieżący rok szkolny. Przekazaliśmy także diagnozę potrzeb Dyrekcji, dzięki czemu zostały one włączone do planu zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli w naszej szkole.

Linki związane z realizacją wyzwania: 

https://www.youtube.com/watch?v=F70A7-nF-3I

https://goo.gl/forms/Dvd6gLbdBr9wSvd62

https://www.tricider.com/brainstorming/36d5wFeKYNZ

4. Ważną dla społeczności szkolnej decyzję podejmujemy w procesie współdecydowania, zgodnym z opisem w materiałach CEO (w publikacji: Szkoła demokracji – praktyczny poradnik o współdecydowaniu w szkole).

 Na jednym ze spotkań nauczycieli, przedstawicieli uczniów i rodziców podjęta została rozmowa na temat Pierwszego Dnia Wiosny. Rozmawialiśmy też o tym, co pomaga w uczeniu się, co przeszkadza. Wśród wielu wypowiedzi uczniowie mówili o tym, że potrzebują dnia w którym mogliby się trochę wyluzować. Wspólnie z uczniami, nauczycielami i dyrekcją, a także Radą Rodziców ustalono, że w Pierwszym Dniu Wiosny w tym roku uczestniczyć będą wszyscy uczniowie szkoły. Ustalono również, że po powrocie z nad rzeczki, gdzie spalona zostanie Marzanna na uczniów czekać będą kiełbaski z grilla. Pozostałe lekcje odbędą się, ale w związku z Dniem Nowych Technologii w Edukacji, który przypada właśnie na dzień 21 marca, lekcje będą miały charakter zabawowy i wykorzystaniem TIK i co ważne dla uczniów bez stawiania niskich ocen.  

5. Organizujemy dyskusje klasowe lub szkolne o tym, co nas motywuje do nauki. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.

W klasach 4-8 podczas godzin wychowawczych przeprowadzono dyskusje, w czasie których uczniowie wypowiadali się na temat motywacji do nauki i starali się odpowiedzieć dlaczego się uczą ? Uczniowie zostali poinformowani o temacie dyskusji przed lekcjami wychowawczymi przez przedstawicieli swoich samorządów klasowych. W zależności od poszczególnych klas różne były odpowiedzi oraz sposoby ich uzyskiwania. Uczniowie klas młodszych oraz klasa 4 zapisywali swoje odpowiedzi na tablicy. Powstały w ten sposób mapy myśli, następnie głosowali, dla kogo co jest największym motywatorem. Okazało się, że dla czwartoklasistów największy wpływ na naukę mają: dobre oceny, nagrody, pochwała rodziców i nauczycieli oraz w przyszłości lepsza praca. Uczniowie klasy 5 zostali podzieleni na grupy na plakatach wypisali co ich motywuje do nauki. Natomiast uczniowie klas 6 i 7 wypełnili ankiety nt. Ankieta dla uczniów na temat motywacji uczenia się i inf. o ich postępach. Po analizie jej wyników okazało się, że czynnikami motywującymi uczniów do nauki są: chęć zdobycia dobrej oceny, chęć zdobycia nagrody i wyróżnienia, rodzice oraz systematyczna kontrola. Uczniowie zdecydowali, że największy wpływ na ich motywację mają: obowiązek nauki, dobra praca, nagrody i dobra szkoła. Uczniowie klasy 8 zostali podzieleni na grupy, każda grupa przygotowała plakat na którym w graficzny sposób pokazała co ich motywuje: nagrody, dobre oceny oraz różne wakacyjne lub zimowe wyjazdy. Dla każdej klasy powstałą oddzielna lista, na której pojawiły się głosy uczniów dotyczące motywacji do nauki.  W klasach 1-3 SP nauczyciele w formie swobodnej rozmowy pytali się swoich wychowanków co ich najbardziej motywuje do nauki. Najczęściej padały odpowiedzi: pochwała od pani, rodziców i dobre oceny.

8. Certyfikat „Szkoły Demokracji” Realizacja wyzwań szkoły demokracji uzyskała akceptację koordynatorów. Nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły Demokracji”.