localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Szkoła w ruchu

Podsumowanie Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może”

organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

PRZEDSZKOLE
Realizacja zadań obszaru nr 1: wychowanie fizyczne

Ćwiczenia poranne

W naszym przedszkolu dzieci aktywnie spędzają swój czas, poprzez zabawy ruchowe ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne, spacery, wycieczki, zabawy na placu przedszkolnym, w ogrodzie przedszkolnym. Dzień w przedszkolu zaczynamy od zabaw ruchowych. Zabawy ruchowe są bardzo ważne w życiu dziecka. Dlatego tak ważne jest propagowanie już od przedszkola sportu wśród dzieci.

Zabawy ruchowe są formą działalności ruchowej, charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Zabawa ruchowa jest przygotowaniem do społecznego współdziałania i współżycia, uczy dziecko przystosowania się do całego zespołu, utrwalają wiele pojęć i wiadomości, kształtują nawyki kulturalne, pozytywne cechy charakteru, a w szczególności dyscyplinę.

Ćwiczenia gimnastyczne

Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone są systematycznie z wykorzystaniem metod twórczych i ciekawych pomysłów nauczycieli oraz w oparciu o zestawy ćwiczeń z różnych publikacji i książek. Na zajęciach wykorzystywane są różne przybory, które uatrakcyjniają zajęcia.

scenariusz zajęć

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Przedszkolaki bardzo lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu wpływa korzystnie na ich rozwój organizmu. Połączone z ruchem pozwala na rozładowanie energii wewnętrznej. Dzieci w trakcie gier i zabaw mają kontakt z rówieśnikami, tworzą grupy oraz rywalizują ze sobą. Każde zaangażowanie dzieci w grę lub zabawę ma pozytywny wpływ na ich rozwój osobowości. Uczy współdziałania w grupie, wyzwala chęć walki, pozwala na świadome przeżywanie zwycięstw i godne przyjmowanie porażek.

Realizacja zadań obszaru nr 3: edukacja zdrowotna

Podejmując realizację z tego obszaru dostarczamy przedszkolakom wiedzy o zdrowiu, kształcimy czynne postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa, hartowania, kształtujemy prawidłową postawę ciała i uczymy jak dbać o zdrowie. Potrzeba ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym jest szczególnie duża, a wręcz niezbędna. Systematycznie i prawidłowo prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą takie cechy motoryczne jak: szybkość, siłę, zwinność, wytrzymałość, uczą sprawności ruchowej, w biegu, w skokach, wspinaniu, rzutach, chwytach, itp. Kształtują również wartościowe cechy charakteru, takie jak: odwaga, samodzielność, wytrwałość, gotowość do niesienia pomocy, ambicja, umiejętność kolektywnego działania i pokonywania trudności. wiedzę z dziedziny zdrowia, wykształcić u nich postawę „prozdrowotną”, umożliwić nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych.

scenariusz zajęć

Zabawy na świeżym powietrzu

Zabawy na świeżym powietrzu dostarczają przedszkolakom wiele radości oraz pomagają zaspokoić potrzebę ruchu. dziecko przebywając przez dłuższy czas na powietrzu w dobrych warunkach klimatycznych staje się radosne i odpręża się psychicznie i fizycznie.

scenariusz zajęć

Realizacja zadań obszaru nr 6: zajęcia zorganizowane

Zawody sportowe

20 marca, grupa dzieci 6-letnich z przedszkola wzięła udział w VII Turnieju Sportowym „Przedszkolaki na start 2014” zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Bogucicach. Sportowe zmagania przedszkolaków odbywały się w atmosferze sportowej rywalizacji i wspaniałej zabawy. Drużyna małych sportowców z wielkim zaangażowaniem brała udział w różnych konkurencjach. Rodzice naszych przedszkolaków mocno dopingowali swoje pociechy. Drużyna naszych przedszkolaków otrzymała puchar i dyplom a wszyscy przedszkolni sportowcy medale.

Zajęcia muzyczno – ruchowe

Bardzo ważnym elementem aktywności dzieci w naszym przedszkolu jest taniec. Taniec jest to ruch do muzyki. Są to dwa najważniejsze czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez taniec dzieci rozwijają swoje wrodzone talenty ,a dzięki słyszanym utworom muzycznym dziecko uczy się spostrzegać elementy muzyczne takie jak: melodia, rytm, tempo, nastrój itp., co jest podstawą do dalszego kształcenia muzycznego, a także rozwijania wrażliwości muzycznej. Tańce , których się uczymy uświetniają uroczystości przedszkolne.

scenariusz zajęć

SZKOŁA PODSTAWOWA
Realizacja zadań obszaru nr 1: wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole). Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć)

Lekcja na zwinnościowym torze przeszkód i lekcja gier i zabaw.

W ramach realizacji zadania z obszaru 1 Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu w dniu 26.02.2014 r. odbyła się lekcja na zwinnościowym torze przeszkód w klasie V. Głównymi celami lekcji było: : kształtowanie zwinności, skoczności, zręczności i siły oraz zapoznanie z nowymi ćwiczeniami zwinnościowymi. Uczniowie wykonywali poznane i opanowane ćwiczenia gimnastyczne, dodatkowo na czas i z zachowaniem prawidłowej techniki.

scenariusz zajęć

Druga lekcja w ramach realizacji zadania z obszaru 1 odbyła się 04.03.2014 r. Realizacja tematu lekcji: „Poznajemy róznego rodzaju gry i zabawy sportowe będące rekreacyjną formą ruchu” pokazała uczniom jak różnorodne mogą być gry i zabawy ruchowe, w jaki interesujący sposób można wykorzystać przyrządy znajdujące się w szkole. Celami zajęć było: poznanie fier i zabaw z przyborami nietypowymi, a także doskonalenie szybkości i zwinności oraz kształtowanie poszczególnych grup mięśniowych.

scenariusz zajęć

Realizacja zadań obszaru nr 2: wychowanie fizyczne- alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego.

W ramach realizacji zadania z obszaru 2 Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu w dniu 19.03.2014 odbyła się lekcja nordic walking, połączona ze spacerem po najbliższej okolicy. Głównym celem zajęć było wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej i doskonalenia koordynacji ruchowej. Uczniowie poznali prawidłową technikę marszu z kijami, dowiedzieli się jak może wyglądać trening uzupełniający dla sportowców a także poznali możliwości wpływania na zdrowie, właśnie dzięki nordic walking.

scenariusz zajęć

W naszej szkole, klasa VI, regularnie uczestniczy w zajęciach na pływalni, gdzie są realizowane 2 godziny wychowania fizycznego. Lekcje na pływalni są dla alternatywą od formy zajęć na sali gimnastycznej, na boisku czy w terenie. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tych zajęciach, zdając sobie sprawę jak dobroczynny wpływ na zdrowie ma pływanie. Ponadto, regularnie co roku, uczniowie biorą udział w zawodach pływackich i mają możliwość konfrontacji z uczniami innych szkół.

scenariusz zajęć

Realizacja zadań obszaru nr 5: pozalekcyjne zajęcia sportowe

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp.)

ZAJĘCIA DODATKOWE – SPORTOWE

W naszej szkole prowadzone są sportowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas IV-VI. Dają one uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla zdrowia uczniów. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe .
Celem zajęć organizowanych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych jest:

wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego,
kształtowanie samodyscypliny,
rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów,
propagowanie zasad „czystej gry” ( fair play),
rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw,
rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową.
W naszej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne cyklicznie przez cały rok szkolny. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań sportowych. Podczas zajęć uczniowie doskonalą umiejętności nabyte podczas lekcji wychowania fizycznego i poznają inne formy ruchu.

ZAJĘCIA DODATKOWE- GIMNASTYKA KOREKCYJNA

W naszej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I-III. Wszyscy uczniowie z klasyfikacjami lekarskimi mają możliwość uczestniczenia w tych zajęciach. Grupy ćwiczebne są grupami koedukacyjnymi. Ze względu na wiek ćwiczących zajęcia prowadzone są głównie w formie zabawowej.

Główny nacisk jest położony na utrwalenie nawyku prawidłowej postawy i prawidłowego wysklepienia stóp. Tematyka zajęć obejmuje korekcję i profilaktykę wszystkich występujących wad postawy. W ramach zajęć przeprowadzane są krótkie pogadanki o higienicznym trybie życia, zasadach prawidłowego siedzenia w ławce, przy komputerze oraz prawidłowym „bezpiecznym” wykonywaniu czynności domowych.

Uczniowie poznają gry i zabawy rekreacyjne, które powinny sprzyjać wyrównaniu braku aktywności fizycznej ,która jest jedną z głównych przyczyn nabytych wad postawy. Uczniowie są zachęcani do wykonywania ćwiczeń korekcyjnych w domu – otrzymują zestawy ćw. domowych dla poszczególnych wad postawy.

RAJD NA GROCHOWISKA

Każdego roku nasi uczniowie biorą udział w pieszym rajdzie na Grochowiska na dystansie ok. 10 km.
22 marca grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w obchodach 151 rocznicy bitwy pod Grochowiskami. Na rekonstrukcję bitwy do Grochowisk uczniowie wyruszyli pieszo. W miejscowości tej, 18 marca 1863 rozegrana została jedna z najkrwawszych bitew powstania styczniowego. Oddziały w liczbie 3000 powstańców pod wodzą Mariana Langiewicza natknęły się na cztery kolumny rosyjskie liczące 3500 ludzi i 6 dział. Bez wątpienia przełomowymi momentami bitwy, było zdobycie armat wroga przez oddział „żuawów śmierci” Rochebruna oraz likwidacja dwóch rot pułku smoleńskiego poprzez zabicie 200 Rosjan. Do zwycięstwa Polaków przyczynił się także ksiądz Agrypin Konarski, który przed śmiercią z krzyżem i rewolwerem w rękach prowadził powstańców do ataku. W tej bitwie wziął udział także młody Adam Chmielowski- znany, jako święty Brat Albert. Straty po obu stronach wynosiły ok. 300 ludzi. Dla upamiętnienia tego heroicznego czynu powstańczego, co roku w to miejsce wyrusza kilkaset ludzi. Obchody rozpoczynają się Mszą Świętą sprawowaną w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Bogucicach, po niej już w Grochowiskach – modlitwa ze złożeniem kwiatów przy krzyżu i apel poległych. Uroczystości zamyka widowisko plenerowe realizowane przez: uczniów Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie, Grupę Rekonstrukcji Historycznej Pułku Żuawów Śmierci im. Franciszka Rochebrune’a, Regiment Kosynierów im. Tadeusza Kościuszki z Połańca i Staszowa, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, uczniowie III Liceum Ogólnokształcące im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, Stowarzyszenie kawaleryjskie w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych z Radomia, Regiment Piechoty Najemnej z Kielc, Grupa Teatralna PEGAZ Busko Zdrój, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Zespół Sorbin. Łącznie około 200 osób.

Ponadto uczniowie regularnie uczestniczą w różnych formach zajęć pozalekcyjnych:

  • rajdzie harcerzy i smerfów

-imprezach sportowo-rekreacyjnych (Polska Biega)

  • wycieczkach krajoznawczych
  • rajdach rowerowych
  • zawodach sportowych
  • zajęciach organizowanych w ferie.