localization

Kozubów 54A
28-400 Pińczów

eDziennik phone

Wiadomości 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  23 czerwca szkolny dzwonek zabrzmiał po raz ostatni przed wakacjami. Na uroczystym apelu Dyrektor Szkoły p. Grażyna Wierzba powitała uczniów, nauczycieli i rodziców oraz podsumowała miniony rok szkolny. Najlepsi uczniowie za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali œwiadectwa z wyróżnieniem, nagrody ksišżkowe oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Stypendiami motywacyjnymi za największe osišgnięcia zostali nagrodzeni: Roksana Fijałkowska, Kinga Wojciechowska oraz Kamil Fichowski. Dyrektor szkoły wręczyła także podziękowania dla rodziców za zaangażowanie w życie szkoły. Przewodniczšca Samorzšdu Uczniowskiego Roksana Fijałkowska w imieniu wszystkich uczniów szkoły, podziękowała nauczycielom i pracownikom za całoroczny trud oraz złożyła wszystkim wakacyjne życzenia. Dalsza częœć uroczystego dnia zakończenia roku szkolnego odbyła się z wychowawcami w klasach.

Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus – nagrody

  Uczeń naszej szkoły Kamil Fichowski po uzyskaniu maksymalnej iloœci punktów w konkursie językowym Olimpiada Archimedes Plus Polonica Plus wzišł udział w losowaniu nagród głównych. Miło nam poinformować, że uczeń w nagrodę za wspaniały wynik i dużš wiedzę jakš wykazał się na teœcie oprócz tytułu Laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzymał również tablet.

Kamilowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka.Plus – WYNIKI

W kwietniu  uczniowie klas IV – VI brali udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Matematyka.Plus. Mamy już wyniki konkursu. Tytuł laureata I stopnia z wyróżnieniem zdobywajšc maksymalnš liczbę 100 punktów zdobyli uczniowie klasy IV: Jakub Lichwała, Konrad Cichocki i Bartosz Zelek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zielona Szkoła w Ustroniu Morskim 

 W dniach od 10 do 17 czerwca 2017 roku uczniowie naszej szkoły pod opiekš pań: Grażyny Wierzby i Marii Latochy przebywali na „zielonej szkole” w Ustroniu Morskim. Program pobytu był bardzo bogaty. Mali turyœci dokładnie poznali Ustronie Morskie i okolice. Byli na wycieczce w Kołobrzegu, gdzie zwiedzili port, latarnię morskš, pomnik „zaœlubin z morzem” oraz płynęli statkiem „Pirat” po morzu. Innym wspaniałym miejscem do którego dzieci się udały było Zieleniewo – wioska indiańska. Czekało tam na nich wiele atrakcji: pokazy westernowe, jazda konna, gokardy, quady, jazda wozem po wertepach, ciuchciš (wagoniki wykonane z beczek), strzelanie z łuku i wiele innych atrakcji. Korzystajšc z pięknej pogody uczestnicy „zielonej szkoły” chętnie chodzili na plażę. Tam tworzyli budowle z piasku, zażywali kšpieli słonecznych i morskich oraz uczestniczyli w zabawach rekreacyjnych. Uatrakcyjnieniem pobytu były zajęcia z dogoterapii prowadzone przez animatora oœrodka, konkursy plastyczne i wokalne z nagrodami, dyskoteki oraz ogniska połšczone z pieczeniem kiełbasek. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyła uczestnikom wyjazdu – PRZYGODA PIRACKA, która miała miejsce w Reducie Solnej. Pobyt w Ustroniu Morskim pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników zielonej szkoły.

Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia Nauka pierwszej pomocy wœród najmłodszych uczniów

W ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” dzieci z przedszkola oraz uczniowie klasy I brali udział w zajęciach praktycznych z udzielania pierwszej pomocy. Dzieci uczyły się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne przygotowane przez Fundację Wielka Orkiestra Œwištecznej pomocy typu: podręczniki do nauki pierwszej pomocy dla dzieci i nauczycieli, telefony oraz manekin.  W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od najmłodszych lat oswajajš się z koniecznoœciš niesienia pomocy poszkodowanym. Uczš się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafiš wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynnoœci przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczš się odpowiedzialnoœci za siebie i innych.

  Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantem

We wtorek, 20 czerwca dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas I – VI spotkali się z dzielnicowym p. Tobiaszem Lorencikiem. Celem tego spotkania było podniesienie bezpieczeństwa dzieci w czasie spędzania wolnego czasu, a także uœwiadomienie zagrożeń zwišzanych z wypoczynkiem. Ważnym elementem spotkania było przypomnienie numerów alarmowych, zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodš, w górach czy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także przypomniał o zachowaniu szczególnej ostrożnoœci podczas prac polowych oraz w Internecie. Dziękujemy panu policjantowi za poœwięcony czas i dobre rady.
Realizacja programów zdrowotnych

W bieżšcym roku szkolnym uczniowie z klas IV – VI kontynuowali  udział w programie edukacji antytytoniowej „ZnajdŸ właœciwe rozwišzanie” oraz edukacji zdrowotnej „Trzymaj Formę”. Oba programy realizowane były we współpracy z Powiatowš Inspekcjš Sanitarno – Epidemiologicznš w Busku – Zdroju. Oba programy miały charakter profilaktyczny. Ich celem było przede wszystkim kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialnoœci za własne zdrowie i uœwiadomienie, że palenie jest szkodliwe, a także edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wœród dzieci poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W ramach realizacji programów uczniowie poznali nowš piramidę żywienia, etykiety produktów spożywczych, skutki palenia papierosów, oglšdali filmy dot. zdrowego stylu życia, brali udział w zajęciach sportowych i zawodach.
Wycieczka do Kompleksu Œwiętokrzyska Polana w Chrustach

 Dnia 14 czerwca, uczniowie naszej szkoły i przedszkola wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Kompleksu Œwiętokrzyska Polana – Chrusty. Dzieci brały udział w szalonych zabawach w Parku Rozrywki na dmuchanych zjeżdżalniach, zwiedzały Park Miniatur oraz Oceanikę, w której podziwiały niezwykłe okazy gatunków zwierzšt wodnych mórz, oceanów, rzek i jezior z różnych zakštków œwiata. Spacerujšc po Brzozowej Zagrodzie oglšdały króliki, pawie i œwinki. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciły do szkoły, gdzie czekali już na nich stęsknieni rodzice. Był to dzień pełen wrażeń, który bez wštpienia dla dzieci będzie pięknym wspomnieniem.

Zdjęcia Spotkanie przedszkolaków w Bibliotece Publicznej w Kozubowie

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” nasze przedszkolaki wybrały się do Biblioteki Publicznej w Kozubowie, gdzie czekała już na nich pani bibliotekarka Ewa Niedziela z zaproszonym goœciem kominiarzem panem Leszkiem Wojtowiczem. Pan kominiarz przywitał serdecznie dzieci, poczytał im bajeczki, zadawał zagadki, a także opowiedział o swoim zawodzie. Przedszkolaki w skupieniu słuchały pana kominiarza, otrzymali słodycze i wypożyczyli ksišżeczki.

  „Bezpiecznie na wsi to podstawa – œrodki chemiczne to nie zabawa”
– podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu plastycznego
zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

13 czerwca, podczas uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, uczennicy klasy V naszej szkoły – Oliwii Zachariasz wręczono nagrody rzeczowe oraz pamištkowy dyplom za uzyskanie wyróżnienia w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa, œrodki chemiczne to nie zabawa”.

Konkurs został ogłoszony przez Prezesa KRUS, a patronat honorowy nad konkursem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miał on na celu promowanie wœród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań zwišzanych z pracš i zabawš na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie „Wykazu czynnoœci niebezpiecznych zwišzanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej dowolnš technikš, na temat inspirowany tytułowym hasłem konkursu. W czasie trwania konkursu policjanci spotykali się z dziećmi i rozmawiali o bezpieczeństwie. 

                Oliwii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. XVI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej

W miniony pištek, 9 czerwca  w  Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie odbyła się szesnasta edycja konkursu recytatorskiego, przeznaczonego dla uczniów z klas I – III reprezentujšcych szkoły podstawowe w gminie. Ogółem w konkursie wzięło udział 41 uczestników.  Mottem tegorocznej edycji był fragment wiersza H. Niewiadomskiej „Marzenia”, jako zachęta do zmierzenia się z problematykš dziecięcych marzeń i fantazji. Inspirację mogły również stanowić utwory, w których żyjš urodziwe księżniczki, œmiałkowie, smoki, elfy i inne fantastyczne stworki. Dzieci najchętniej sięgały po utwory H. Niewiadomskiej, D. Gellner, M. Miszczaka, J. Brzechwy, W. Badalskiej. Prezentacje artystyczne  odbyły się w czterech kategoriach wiekowych: klasy zerowe, pierwsze, drugie i trzecie. Recytatorów oceniało jury w składzie: Grażyna Staszowska-Sołtys, Marzena Bębenek, Jolanta Kular. Komisja dokonała oceny zgodnie regulaminem konkursu. W kategorii klasy trzecie laureatkami konkursu zostały nasze uczennice: Magdalena Szydłowska – I miejsce oraz Wiktoria Karpińska – II miejsce. Recytatorzy  otrzymali  pamištkowe dyplomy. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani wartoœciowymi nagrodami ksišżkowymi. Dziewczynkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Spektakl teatralny w Bibliotece Publicznej w Kozubowie

W pištek, 9 czerwca uczniowie klas I – III udali się do Biblioteki Publicznej w Kozubowie, gdzie mieli okazję wzišć udział w przedstawieniu teatralnym promujšcym czytelnictwo pt. „Nie do wiary! W bibliotece kryjš się czary” wystawionym przez Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa. Głównym celem spektaklu było  rozwijanie  emocjonalnego stosunku i pozytywnej postawy do ksišżek i czytelnictwa, rozwijanie wyobraŸni i wrażliwoœci u  dzieci oraz ukazanie, jak bardzo czytelnictwo wpływa na rozwój intelektualny człowieka. Profesjonalni aktorzy w ciekawy sposób podkreœlili potrzebę nauki czytania oraz szereg możliwoœci i korzyœci wynikajšcych   z obcowania z literaturš. Dzieci dowiedziały się, że ksišżki dostarczajš nie tylko potrzebnych informacji, ale zapewniajš rozrywkę i przenoszš w odległy i  magiczny œwiat, można dzięki nim przeżyć wiele niezwykłych przygód które wydajš się tak realne, jakby działy się naprawdę. Dzieci œwietnie się bawiły, nawišzały bardzo dobry kontakt i dialog z aktorami. Robot Mbot w Naszej Szkole

 W tym tygodniu do naszej szkoły przybył długo oczekiwany goœć- mały, uœmiechnięty robocik. Uczniowie otrzymali go na kilka dni w ramach programu „Robopaczka” organizowanego przez firmę Trobot.pl. Całe przedsięwzięcie było połšczone z innowacjš pedagogicznš „Kozubowscy programiœci”– pilotażowym programem programowania w szkołach wdrożonym w Szkole Podstawowej w Kozubowie w roku szkolnym 2016/2017, który jest prowadzony przez nauczyciela informatyki: p. Agnieszkę Prucnal. Podczas szkolnego tygodnia robotyki uczniowie klas I-VI mieli możliwoœć uczestniczenia w zajęciach z robotem. Na tych zajęciach uczniowie zaznajomili się z podstawami działania naszego towarzysza, obsługi z wykorzystaniem różnych narzędzi takich jak pilot na podczerwień, jak również komputer. Uczniom zostały zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu robotyki, optyki i najnowszych technologii używanych w sprzętach bazujšcych na różnych czujnikach występujšcych w robocie Mbot. Podczas zajęć robot wykonywał różne zadania, które zostały dla niego przewidziane. JeŸdził po torze, omijajšc przeszkody. Przy użyciu aplikacji i planszy z wytyczonš trasš w kształcie ósemki zdawał egzamin na prawo jazdy pod bacznym okiem wszystkich uczniów- ekspertów. Dzieci miały możliwoœć sterowania robotem przy użyciu odpowiednich narzędzi, wykorzystujšc do tego program bazujšcy na języku blokowym Scratch. 

Wyniki konkursu Matematyka bez Granic

W marcu uczniowie klasy V i VI brali udział w międzynarodowym konkursie Matematyka bez Granic. Mamy już wyniki konkursu. Klasa VI zajęła I miejsce na szczeblu wojewódzkim, natomiast na szczeblu krajowym uczniowie znaleŸli się na 28 miejscu. Z kolei uczniowie klasy V zajęli II miejsce na szczeblu wojewódzkim i 37 w kraju. Cieszy nas ten wynik, ponieważ warto podkreœlić, że w konkursie brały udział 154 szkoły z kraju i 458 klas.  Uczniom klasy V i VI serdecznie gratulujemy! Szkolny konkurs wiedzy ekonomicznej

W czwartek, 7 czerwca w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ekonomiczny dla klas V – VI „Mały Ekonomista”. Przez 60 minut uczniowie zmagali się z zadaniami dotyczšcymi pojęć ekonomicznych, obliczeń pieniężnych, oprocentowań oszczędnoœci i kredytów, znajomoœci polskich banknotów, a także innych walut obowišzujšcych na œwiecie. A oto zwycięscy. Najlepszymi ekonomistami okazali się: Kamil Fichowski kl. V, Roksana Fijałkowska kl. VI oraz Weronika Kopeć kl. VI. Gratulujemy!


                       Wyniki konkursu z języka polskiego

W kwietniu uczniowie klas IV – VI brali udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus z języka polskiego. Miło nam poinformować, że uczeń klasy V Kamil Fichowski uzyskał bardzo dobry wyniki uzyskujšc maksymalnš iloœć punktów. Gratulujemy i życzymy powodzenia w losowaniu nagród!

W poniedziałek, 5 czerwca odbył się szkolny konkurs matematyczny „Matematyczne Asy” dla klas IV – VI. Uczniowie zmagali się z zadaniami sprawdzajšcymi zdobytš wiedzę i umiejętnoœci.

         A oto wyniki:         

Matematyczne Asy klasy IV: Jakub Lichwała, Iga Zawora
Matematyczne Asy klasy V: Kinga Wojciechowska, Kamil Fichowski
Matematyczne Asy klasy VI: Roksana Fijałkowska, Jakub Gil, Weronika Kopeć                      Rozstrzygnięcie konkursu powiatowego
„Bezpiecznie na wsi to podstawa – œrodki chemiczne to nie zabawa”

  Dzisiaj, tj. 6 czerwca, w naszej szkole goœciliœmy p. Sylwię Lolo – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Pińczowie oraz przedstawiciela tej placówki p. Agatę Materek. Pracownicy KRUS wręczyli pamištkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi to podstawa – œrodki chemiczne to nie zabawa”.

 I miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym zajęła nasza uczennica z klasy V – Oliwia Zachariasz, natomiast uczennica z klasy VI – Roksana Fijałkowska zdobyła wyróżnienie. Konkurs miał na celu promowanie pozytywnych zachowań zwišzanych z pracš i zabawš na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwoœci estetycznej oraz indywidualnych zdolnoœci twórczych dzieci.

              Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!  Certyfikat bezpieczeństwa dla pierwszaków

W bieżšcym roku szkolnym uczniowie klasy I pod kierunkiem wychowawczyni p. Jolanty Markiewicz brali udział w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Jest to program, który wpisuje się w szczytnš inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. W ramach programu nauczyciel otrzymał materiały edukacyjne ze scenariuszami lekcyjnymi, które realizowane były podczas zajęć. Celem programu było przekazanie dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Po zakończeniu realizacji programu uczniowie klasy I otrzymali certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka. Wyjštkowe spotkanie edukacyjne z przedstawicielami Koła Łowieckiego nr 3 Gawron
przy Nadleœnictwie Pińczów

 W dniu 2 czerwca, na terenie Leœnictwa Teresów odbyły się zajęcia z edukacji przyrodniczo- leœnej. Dzięki wsparciu Nadleœnictwu Pińczów oraz Koła Łowieckiego nr 3 „GAWRON” w Pińczowie dzieci mogły utrwalić wiadomoœci z zakresu wiedzy przyrodniczej dotyczšcej œwiata roœlin i zwierzšt. Pan myœliwy opowiedział dzieciom o swojej pasji, jakš jest myœlistwo. Wiele osób nie wie czym zajmujš się myœliwi, że ich praca nie polega tylko na wykonywaniu polowania, ale również na intensywnych pracach wykonywanych w łowisku, a polowania to tylko częœć pracy myœliwego. W dobie dzisiejszej cywilizacji konieczne jest regulowanie przez człowieka liczebnoœci danego gatunku. Kiedyœ taka regulacja była w pewnym sensie naturalna, dzisiaj jest to niemożliwe. Dlatego koła łowieckie, a w szczególnoœci myœliwi utrzymujš populację na dobrym poziomie. Sš wydzielone pastwiska dla zwierzyny leœnej, myœliwi dokarmiajš zwierzęta, prowadzš odstrzały selekcyjne zwierzšt słabych, chorych. Na zakończenie dzieci zostały obdarowane prezentami i gadżetami o tematyce przyrodniczej, leœnej i łowieckiej przez przybyłych goœci. Spotkanie zakończono przy wspólnym tradycyjnym ognisku i pieczeniu kiełbasek.

Ochrona i zachowanie optymalnych warunków siedlisk przyrodniczych
dla populacji jelonka rogacza na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego

 1 czerwca, na terenie szkółki leœnej w Michałowie, obiektu Nadleœnictwa Pińczów, uczniowie klas IV-VI naszej szkoły, uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych dotyczšcych ochrony jelonka rogacza – jednego z największych chrzšszczy w Polsce. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tym rzadkim owadem, jego budowš i ekologiš. Poznać œrodowisko naturalne (siedlisko), w którym żyjš te piękne owady. W trakcie zajęć dzieci zobaczyły fragment obszaru Kozubowskiego Parku Krajobrazowego z rezerwatem przyrody „Polana Polichno”, stanowišcym charakterystyczne siedlisko dla tego rzadkiego i cennego chrzšszcza. W rezerwacie przyrody, dzieci zobaczyły również całe bogactwo roœlin, spotkały wiele gatunków roœlin chronionych takich jak m.in: len włochaty, dziewięćsił bezłodygowy, storczyk purpurowy, buławnik wielkokwiatowy czy miodownik melisowaty. Uczniowie przy pomocy prowadzšcych zajęcia, wykonywały ćwiczenia, obserwacje oraz uczestniczyły w zabawach i quizach o tematyce przyrodniczej. Na zakończenie warsztatów terenowych, uczestnicy za udział w zajęciach, otrzymali na pamištkę drobne upominki – kubki z wizerunkiem jelonka rogacza, ksišżeczki i długopisy. Dzieci obejrzały również szkółkę leœnš, zobaczyły jej specyfikę oraz zostały poczęstowane pysznymi kiełbaskami z ogniska.

Wspaniały Dzień Dziecka

Œroda, 31 maja nie był zwyczajnym dniem w naszej szkole. Œwiętowaliœmy Dzień Dziecka. Z tej okazji Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice przygotowali dla Uczniów mnóstwo atrakcji. Na placu szkolno – przedszkolnym czekały na nasze dzieci dwa urzšdzenia zabawowe, na których można było zjeżdżać i skakać do woli. Na boisku szkolnym rozgrywane były różne konkurencje sportowe oraz organizowane gry i zabawy.

Po zakończeniu wszystkich rozgrywek i zabaw uczestniczyliœmy we wspólnym grillowaniu, były również słodkoœci – pšczki, czekolady, napoje oraz smaczne owoce.

Ten szczególny dzień był pełen œmiechu i  zabawy.

Sponsorami Dnia Dziecka w naszej szkole byli: Hurtownia Papierniczo-Chemiczna „BIURMIX” w Pińczowie – p. M. Religa, Hurtownia „KIM” z Buska Zdroju, „Hurt-Detal” M. Galant z Buska Zdroju, Piekarnia „BRONINA” – p. P. Oszywa, Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców „SIELEC” – M. Fucia, Spółdzielnia mleczarska „ARGO” – p. D. Skuza, Burmistrz Gminy Pińczów, Rada Rodziców ZPO w Kozubowie.

                                                                 Zdjęcia Porcja pozytywnej energii

W bieżšcym roku szkolnym kontynuowaliœmy udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Porcja pozytywnej energii”. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez naukę wyboru pożywienia pełnego energii pochodzšcej z naturalnych Ÿródeł oraz propagowanie zdrowego stylu życia. W trakcie realizacji programu uczniowie poznali zasady zdrowego odżywiania się oraz aktywnego stylu życia niezbędnego do prawidłowego rozwoju i dobrego samopoczucia.

Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa”

 Jak co roku uczniowie klasy IV z naszej szkoły przystšpili do egzaminu na kartę rowerowš. Był to pierwszy tak poważny egzamin w ich życiu. Przygotowywali się do niego na lekcjach techniki, zdobywajšc odpowiedniš wiedzę o przepisach ruchu drogowego, doskonalili również jazdę rowerem. Egzamin przeprowadzili przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji w Pińczowie asp. Zbigniew Modrzewiecki i asp. Damian Stefaniec. Sprawdzian obejmował dwa etapy – częœć teoretycznš i praktycznš. Po zakończeniu egzaminujšcy policjanci w obecnoœci dyrektora szkoły p. Grażyny Wierzby ogłosili, że wszyscy przystępujšcy do egzaminu uczniowie klasy IV zdali egzamin na kartę rowerowš. Zaznaczyli jednak, że posiadanie karty rowerowej nie zwalnia młodego rowerzystę z uwagi i ostrożnoœci na drodze. Znajomoœć i stosowanie się do zasad ruchu drogowego nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo, bo czasem bywa tak, że tych mogš nie zachowywać i stosować inni uczestnicy ruchu drogowego. Pięknie dziękujemy policjantom Powiatowej Komendy Policji w Pińczowie za przeprowadzenie egzaminu, gratulujemy uczniom i życzymy bezpiecznej jazdy na rowerze z kartš rowerowš.    Chrzest na harcerza

W sobotę, 27 maja harcerze z klas starszych przygotowali „chrzest na harcerza”, na którym nowicjusze musieli  wykazywać się wiedzš o harcerstwie i odwagš. Pod kierunkiem podh. Anny Zacharz uczniowie z klasy IV zostali poddani próbom, z którymi dzielnie sobie poradzili. Chrzest odbył się w pięknej scenerii dzięki goœcinnoœci rodziców ucznia klasy IV Jakuba Lichwały, którym bardzo dziękujemy za pomoc. Zbiórka przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. Najważniejsze, że dzieciom dopisywały humory, co widać na załšczonych zdjęciach. To był niezapomniany dzień pełen wrażeń.
  Zdjęcia
NASZYM KOCHANYM RODZICOM

Maj i czerwiec to miesišce, w których obchodzone sš rodzinne œwięta:  26 maja – Dzień Matki, a 23 czerwca – Dzień Ojca. W naszej szkole stało się już tradycjš obchodzenie tych rodzinnych œwišt.  Z tej właœnie okazji w pištek, 26 maja goœciliœmy Rodziców uczniów, którzy w podzięce za trud wychowania, opiekę i miłoœć zaprezentowali bogaty program artystyczny. Swoim występem uczniowie pragnęli podziękować rodzicom za ich miłoœć i za to, że zawsze przy nich sš w chwilach szczęœcia i wtedy, gdy potrzebujš ich rodzicielskiej rady. Występy wszystkich młodych artystów były nagradzane  gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystoœci dzieci złożyły życzenia i odœpiewały „Sto lat” oraz wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie wykonane upominki. Były to chwile pełne wzruszeń i miłoœci.  Dzień Mamy i Taty przebiegł w miłej i ciepłej atmosferze.

  Zdjęcia
Konkurs plastyczny „Mój bohater strażak”

 25 maja, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie podczas obchodów Dnia Strażaka, w gronie władz samorzšdowych i rzšdowych nasi uczniowie: Jakub Wójcik z klasy III oraz Szymon Boksa z kl. „0” odbierali nagrody za zdobycie II miejsca w konkursie plastycznym „Mój bohater strażak”. Prace plastyczne chłopców w znakomity sposób ukazały bohaterstwo strażaków. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na rolę służb publicznych i podejmowanego przez nich ryzyka. Konkurs zorganizowany był przez Państwowš Straż Pożarnš z Pińczowa i Pińczowskie Samorzšdowe Centrum Kultury. 

                 Chłopcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zawody sportowe w czwórboju

We wtorek, 23 maja w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznym. Drużyna reprezentujšca naszš szkołę zajęła II miejsce.

Gratulujemy!
Zawody sportowe w trójboju

W pištek, 19 maja w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie odbyły się zawody w trójboju lekkoatletycznym. Drużyna reprezentujšca naszš szkołę zajęła II miejsce.

Gratulujemy!
Kino w naszej szkole

11 maja nasi uczniowie obejrzeli œwietny film pt. „Sing”. To muzyczna bajka animowana dla dzieci i dorosłych, wykorzystujšca motyw konkursu wokalnego, który ma uratować upadajšcy teatr. Dynamiczny, wielowštkowy scenariusz, atrakcyjnie dobrana muzyka, znane przeboje od klasyki po współczesne przeboje i fantastyczny polski dubbing (Ewa Farna jako Ash, Małgorzata Socha jako Rosita, Katarzyna Sawczuk jako Meena, Marcin Dorociński jako Buster Moon, Małgorzata Walewska jako Nana) to z pewnoœciš atuty tego filmu. Uczniowie obejrzeli także interesujšcy film dotyczšcy niebezpiecznych zabaw z pršdem, dzięki któremu dowiedzieli się dlaczego nie należy dotykać urzšdzeń oznaczonych znakiem Nie dotykać! Urzšdzenie elektryczne, pod jaki numer dzwonić po pomoc w razie problemów z pršdem oraz jakie zachowania sš bardzo niebezpieczne.

„Jem drugie œniadanie”  to program edukacyjny skierowany do klas IV – VI, w którym nasi uczniowie wzięli udział.  Celem programu jest  wyrobienie dobrego nawyku jedzenia drugiego œniadania, a także propagowanie idei noszenia ze sobš pudełka ze zdrowym drugim œniadaniem, przekazanie podstawowej wiedzy na temat głównych zasad żywienia w sposób pozwalajšcy uczniom je zapamiętać, podkreœlenie ważnoœci regularnego odżywiania się – 5 posiłków dziennie. W ramach zajęć z wychowawcami uczniowie zdobyli  wiedzę w zakresie: zalecanej iloœci porcji poszczególnych grup produktów spożywanych w cišgu dnia, wielkoœci porcji oraz komponowania posiłków. Dzięki udziałowi w programie dzieci wiedzš, że  regularne  spożywanie, a także zwracanie uwagi na to, co konkretnie wchodzi w skład, sprzyja dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Za udział w programie i propagowanie zdrowego stylu życia wœród dzieci nasza szkoła otrzymała Certyfikat i tytuł Przyjaciela kampanii.

W pištek, 28 kwietnia uczniowie z klas IV – VI przystšpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Archimedes Matematyka – Plus.

Uczniowie zmagali się z testem sprawdzajšcym zdobytš wiedzę. Zadania okazały się bardzo zróżnicowane pod względem poziomu trudnoœci. Wyniki poznamy w czerwcu.
Kwietniowi Mistrzowie Oszczędzania

W kwietniu Mistrzami Oszczędzania zostali następujšcy uczniowie: Karolina Puchała z klasy III oraz Igor Zachariasz z klasy I. To właœnie ci uczniowie w minionym miesišcu oszczędzali najsystematyczniej i zgromadzili największš kwotę na swoim koncie SKO. Gratulujemy, a pozostałych zachęcamy do systematycznego oszczędzania.

W czwartek, 27 kwietnia, uczniowie klasy VI przedstawili w formie inscenizacji swoim młodszym kolegom, co wydarzyło się 3 maja 1791 roku. Młodsi koledzy, którzy nie znajš jeszcze dobrze historii naszego kraju, mieli okazję dowiedzieć się, jak ważnym dla Polski, Europy i œwiata było to wydarzeniem. W XVII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba, walki wewnętrzne niszczyły kraj, w rzeczywistoœci rzšdzili magnaci. Sytuację tę wykorzystywali sšsiedzi Polski. Na szczęœcie znaleŸli się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli zło i grożšce Polsce niebezpieczeństwo utraty niepodległoœci. Byli to Hugo Kołłštaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz wielu innych. To między innymi oni byli twórcami Konstytucji, która przeszła do historii pod nazwš Konstytucji 3 maja.

Jak na owe czasy była to Konstytucja bardzo postępowa, pierwsza w Europie i druga na œwiecie. Po odœpiewaniu hymnu narodowego, na scenę wkroczył orszak królewski złożony z posłów pod przewodnictwem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na czeœć przybyłych odœpiewano pieœń „Witaj majowa jutrzenko”, a król złożył uroczystš przysięgę. Apel był okazjš do refleksji nad wydarzeniami sprzed lat, do pielęgnowania patriotyzmu wœród najmłodszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem. Była to pięknie przygotowana lekcja historii, inna niż zazwyczaj, lecz bardzo interesujšca.
Współczeœni poeci dzieciom – konkurs recytatorski

 27 kwietnia 2017 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie odbył się Gminny Konkurs recytatorski pod hasłem „Współczeœni poeci dzieciom”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas III szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział 17 uczniów klas III ze Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Pińczowie, w Brzeœciu, w Bogucicach, w Młodzawach i Kozubowa. Każdy trzecioklasista zaprezentował utwór poetycki współczesnego poety. Uczniowie z naszej szkoły zdobyli:
I miejsce – Wiktoria Karpińska
III miejsce – Zuzanna Stanek
Wyróżnienie – Magdalena Szydłowska.

Naszym wspaniałym recytatorom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

To już kolejny rok, kiedy aktywnie włšczamy się  w akcję Sprzštanie Œwiata. Tym razem do akcji ruszyliœmy 25 kwietnia. Każda klasa miała przydzielony teren do posprzštania. Akcja ma na celu budzenie i wzmacnianie œwiadomoœci ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialnoœci za œrodowisko naturalne. Jej ideš jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami. To także zachęta do dbania o œrodowisko.
Dzień Ziemi

Raz w roku, 22 kwietnia, obchodzimy na œwiecie Dzień Ziemi. To wspaniała okazja, aby pomyœleć, co każdy z nas może zrobić dla swojej planety, aby była zdrowa, piękna i czysta. W zwišzku z tym 25 kwietnia w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. Podczas wygłaszania wierszy i œpiewania piosenek o tematyce ekologicznej uczniowie zachęcali wszystkich do dbania o œrodowisko naturalne i segregowania œmieci. Po apelu uczniowie z wychowawcami udali się na corocznš akcję Sprzštanie Œwiata. Obchody Dnia Ziemi pomagajš dostrzec piękno naszej planety oraz sš okazjš do przypomnienia, że jesteœmy odpowiedzialni za stan œrodowiska, w którym żyjemy.
Œwiatowy Dzień Ksišżki

Z okazji Œwiatowego Dnia Ksišżki, które obchodzone jest 23 kwietnia wychowawcy  zorganizowali wspólne czytanie w klasach. Uczniowie tego dnia przynieœli swoje ulubione pozycje, rozmawiali także o roli ksišżki i biblioteki w życiu młodego człowieka. Œwiatowy Dzień Ksišżki i Praw Autorskich to œwięto to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO majšce na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własnoœci intelektualnej prawem autorskim. Pamiętajcie, że ksišżki sš skarbnicš wiedzy i można w nich znaleŸć wiele ciekawostek, a najciekawsze ksišżki znajdziecie w naszej bibliotece.

Superprzedszkolaki 2017, czyli najsympatyczniejsza grupa przedszkolna w powiecie

   Drodzy rodzice, pracownicy placówki, uczniowie naszej placówki oraz sympatycy naszego przedszkola, bardzo prosimy o oddanie głosu na naszš grupę przedszkolnš. Nasze Przedszkolaki biorš udział w akcji Echa Dnia „Przedszkolaki Zdrowe i Bezpieczne”. Rozpoczęło się głosowanie na najsympatyczniejszš grupę przedszkolnš powiatu pińczowskiego ,,Superprzedszkolaki, czyli najsympatyczniejsza grupa w powiecie’’. Głosowanie będzie trwało do 12 maja 2017 roku do godziny 23:59. Zachęcamy do głosowania na naszš grupę przedszkolnš. Zwycięzcy otrzymajš tytuły „Super-przedszkolaków”, do wygrania sš też atrakcyjne nagrody:

1 miejsce – nagroda główna – wycieczka do JuraParku w Bałtowie. Dodatkowo każde dziecko otrzyma zaproszenie do bawialni Czary – Mary w Galerii Korona w Kielcach oraz maskotkę Gustawa Pancernika
2 miejsce – zaproszenie do Oœrodka Sielsko na Wygodzie i bawialni Czary – Mary w Galerii Korona w Kielcach
3 miejsce – zaproszenie do Oœrodka Sielsko na Wygodzie

Głosujemy na trzy sposoby:

  • Głosowanie poprzez sms o treœci: dziecipi.9 (koniecznie małe „d” w wyrazie dzieci!!!) pod numer: 71321 (1 sms to 10 głosów, można oddawać nieskończonš iloœć dziennie).
  • Głosowanie przez portal FACEBOOK (1 głos mnożony 2 razy = 2 głosy, można oddać dwa dziennie.
  • Głosowanie tradycyjne przez portal www.echodnia.eu (1 głos).

Wygrywajš grupy z największš liczbš punktów. 

Zagłosuj na naszš grupę przedszkolnš! Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

 Zwycięzcami Gminnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, który odbył się 24 kwietnia 2017 roku w Pińczowskim Samorzšdowym Centrum Kultury zostali:
Wiktoria Karpińska z klasy III – I miejsce
Magdalena Szydłowska z klasy III – II miejsce
Kamila Golczyńska z klasy II – III miejsce
Wyróżnienie zdobyła uczennica klasy III Zuzanna Stanek. Uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu powiatowego konkursu. Finał odbędzie się 19 maja w Centrum Kultury w Busku Zdroju.

Przerwa œwišteczna: 13.04.2017 -18.04.2017


W minionym tygodniu uczniowie klas IV – VI brali udział w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus z języka polskiego i historii. Konkursy przeprowadzane sš w formie testów jednokrotnego wyboru. Tegoroczne zadania okazały się bardzo ciekawe, ale i zróżnicowane. Miłoœnicy języka polskiego i historii dzielnie radzili sobie z konkursowymi pułapkami. Wyniki obu konkursów poznamy na przełomie maja i czerwca.
Marcowi Mistrzowie Oszczędzania

W marcu Mistrzami Oszczędzania zostali następujšcy uczniowie: Konrad Chacaga – kl. III, Karol Juszczyk – kl. IV, Igor Zachariasz – kl. I. Uczniowie ci w minionym miesišcu oszczędzali najsystematyczniej i zgromadzili największš kwotę na swoim koncie SKO. Gratulujemy, a pozostałych zachęcamy do systematycznego oszczędzania.
Pisanki, kraszanki, jajka malowane… 

  Nierozerwalnym symbolem Œwišt Wielkanocnych jest pisanka. Pięknie zdobione jaja od wieków zdobiš polskie stoły podczas œwišt wielkanocnych. Były one uważne za symbol poczštku i Ÿródła życia, znak zmartwychwstania. Wprawdzie przez lata sposoby barwienia i dekorowania pisanek zmieniły się, ale tradycja pozostała. Aby podtrzymać zanikajšcy zwyczaj własnoręcznego zdobienia pisanek Samorzšd Uczniowski zorganizował konkurs pt. „Pisanki, kraszanki, jaja malowane”. Jego celem było propagowanie tradycji i folkloru zwišzanego ze œwiętami wielkanocnymi oraz popularyzacja rękodzieła wœród dzieci i młodzieży szkolnej. Pisanki malowane, naklejane, wycinane, obszywane – prawdziwe cuda. Te niezwykłe prace należało obejrzeć z bliska, aby docenić różnorodnoœć technik, pomysły i sposób ich wykonania. Przy wyborze zwycięskich pisanek brano pod uwagę: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalnoœć pomysłu, walory plastyczne oraz wkład pracy. Po długich i ciężkich naradach, jury wskazało najpiękniejsze pisanki i ich twórców w dwóch kategoriach.
Kategoria I: kl. I – III  I miejsce: Martyna Szafrańska kl. III
II miejsce: Antosia Zajšc kl. I, Oskar Gil kl. II
III miejsce: Sylwia Biesaga kl. II, Joanna Pytel kl. I
Kategoria II: kl. IV – VI  I miejsce: Roksana Fijałkowska kl. VI
II miejsce: Klaudia Niedziela kl. V
III miejsce: Oliwia Zachariasz kl. V
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastšpiło w dniu 11 kwietnia i w tym samym dniu nasi uczniowie odbierali również nagrody za zwycięstwo. Nagrodzonym gratulujemy wspaniałych sukcesów, a pozostałych zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach.  

W minionym tygodniu uczniowie klas IV – VI brali udział w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych EDI z języka polskiego i  historii.  Konkursy przeprowadzane sš w formie testów jednokrotnego wyboru. Każdy test  to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Pytania zawarte w testach majš zróżnicowany stopień trudnoœci, co pozwala sprawdzić wiedzę każdemu uczniowi. Wyniki obu konkursów poznamy na przełomie maja i czerwca.
Pokaz instrumentów muzycznych

  6 kwietnia 2017r. uczniów naszej szkoły odwiedził Pan Roman Brochocki – poeta, muzyk, satyryk, człowiek orkiestra, autor tekstów swoich piosenek. Pochodzi z województwa rzeszowskiego, z Rudnika nad Sanem. Od ponad 20 już lat jeŸdzi ze swoim programem artystyczno-poetyckim po całym kraju, odwiedzajšc wiele szkół. Jest jednym z niewielu, którzy odwiedzili tyle szkół w Polsce z własnym programem dydaktyczno-wychowawczym (piosenki i wiersze satyryczne), o życiu szkoły. Pan Roman bardzo szybko nawišzał kontakt z widowniš. W ciekawy sposób, z przymrużeniem oka ukazał życie szkoły. W przygotowanym programie muzycznym zaprezentował własnš kolekcję starodawnych i obecnie używanych instrumentów muzycznych. Uczniowie mieli okazję poznać historię, budowę i brzmienie akordeonu, bałałajki, banja, fletni Pana, miniaturowej harmonijki ustnej, ligawki, sazu, okaryny i tršbki. Wszyscy œwietnie bawili się przy utworach muzycznych z wykorzystaniem tych instrumentów i często nagradzali poczynania artysty brawami. Była to bardzo ciekawa lekcja muzyki.  Powiatowy Konkurs Plastyczny „Miej wpływ na to czym oddychasz” 

  „31 marca 2017r. w Hali Widowiskowo- Sportowej POKSTiR w Pińczowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród za rozstrzygnięty powiatowy konkurs plastyczny ,,Miej wpływ na to czym oddychasz”. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Pińczowie. Celem konkursu było propagowanie wœród dzieci i młodzieży tematyki ochrony powietrza. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas 0-VI i polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolnš technikš w formacie A3 lub A2. Na ponad 100 nadesłanych prac plastycznych, praca Adama Grabiwody, ucznia klasy III naszej szkoły zajęła II miejsce w I kategorii wiekowej – dzieci od 6 do 9 lat. Laureat otrzymał z ršk Starosty Powiatu Pińczowskiego Pana Zbigniewa Kierkowskiego gratulacje, dyplom i nagrody rzeczowe. Na zakończenie uroczystoœci dla wszystkich bioršcych udział w spotkaniu został przygotowany słodki poczęstunek. Serdecznie gratulujemy!  Międzynarodowy Konkurs Ekonomiczny – wycieczka do Warszawy

Jak już wspominaliœmy, wszyscy uczestnicy Międzynarodowego Konkursu Ekonomicznego brali udział w wycieczce do Warszawy, która odbyła się 29 marca. Program wycieczki był bardzo bogaty. W trakcie całodziennego zwiedzania uczestnicy zobaczyli m.in. Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie, Ambasadę Rumunii, Starówkę, Wilanów. Nasi reprezentanci: Roksana i Kamil byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i chętnie podzielili się swoimi wrażeniami z koleżankami i kolegami w szkole.

Międzynarodowy Konkurs Ekonomiczny

„Sztuka ekonomii, ekonomia sztuki” – to nazwa projektu realizowanego w pińczowskim Gimnazjum numer 2, w ramach którego we wtorek, 28 marca odbył się Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej. W konkursie udział wzięli uczniowie z czterech zagranicznych miast: Ploiesti (Rumunia), Sincan (Turcja), Talsi (Łotwa) i Turi (Włochy) oraz uczniowie z okolicznych szkół gimnazjalnych i podstawowych, którzy  rywalizowali, wykazujšc się znajomoœciš zagadnień ekonomicznych i matematycznych w języku angielskim. Naszš szkołę reprezentowała Roksana Fijałkowska z klasy VI oraz Kamil Fichowski z klasy V. Tego dnia w Gimnazjum nr 2 zorganizowano także Dzień Polski – pińczowscy uczniowie zaprezentowali tradycyjnego poloneza, w przepięknych strojach. Nie zabrakło także występów zagranicznych goœci. Nasi reprezentanci nie zajęli czołowych miejsc, ale w nagrodę brali udział następnego dnia w wycieczce do Warszawy.
Spotkanie przedszkolaków z pielęgniarkš

W ramach realizacji programu edukacyjnego przez przedszkolaków „Porcja pozytywnej energii” odbyło się spotkanie z pielęgniarkš szkolnš p. Jolanta Torchałš. Pani pielęgniarka przygotowała dla dzieci pogadankę na temat potrzeby dbania o zdrowie i opowiedziała na czym polega jej praca. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się , w jaki sposób można zapobiegać infekcjom, jak należy o siebie dbać, ubierać się stosownie do pogody, właœciwie się odżywiać. Pani Jola  wyjaœniła dzieciom, jak ważne jest przestrzeganie higieny i na czym polega zdrowy styl życia. Przedszkolaki  serdecznie podziękowały pani pielęgniarce  za przybycie, mile spędzony czas, za podzielenie się swojš wiedzš i umiejętnoœciami, a przede wszystkim za cierpliwoœć i dobre rady.
Nauka programowania z użyciem robotów

 28 marca w ramach pilotażowego programu poprzedzajšcego wprowadzenie programowania do szkół podstawowych i realizacji projektu „Akademia Młodych Informatyków” w naszej szkole odbyły się warsztaty programowania robotów Ozobot. Uczniowie programowali Ozoboty przy pomocy komputera posługujšc się specjalnš aplikacjš. Tworzyli z bloczków programu kod, a następnie przykładali roboty do ekranu monitora. Po załadowaniu poleceń roboty wykonywały na ławce niewiarygodne tańce, a do tego emitowały niezwykłe kolory. Sterowanie robotami i kodowanie bardzo podobało się dzieciom.

Obchody 154. rocznicy bitwy pod Grochowiskami

W sobotę, 25 marca odbyły się uroczystoœci upamiętniajšce 154. rocznicę bitwy pod Grochowiskami – potyczki, która była jednš z najkrwawszych powstania styczniowego 1863 roku. Uroczystoœci tradycyjnie rozpoczęły się od rajdu pieszego, który corocznie organizowany jest w ramach obchodów. Rajd wystartował tuż po  godzinie 9:00 z pod pomnika Adolfa Dygasińskiego. Jak w latach poprzednich, udział w nim wzięła również grupa uczniów naszej szkoły z opiekunami: p. Annš Zacharz i p. Marcinem Stršczkiem.  Po prawie trzech godzinach marszu uczestnicy rajdu dotarli na Grochowiska, gdzie czekała na nich goršca kiełbasa oraz żołnierska grochówka. Punktem kulminacyjnym obchodów rocznicowych była inscenizacja bitwy. Historyczne widowisko oglšdało setki przybyłych widzów, którzy po bitwie mogli robić sobie zdjęcia z uczestnikami inscenizacji, a także dokładnie przyjrzeć się broni oraz strojom używanym przez powstańców. Uczestnicy rajdu zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do domu.

                                                                  ZDJĘCIA
Żegnaj Zimo, Witaj Wiosno!

 21 marca skończyła się astronomiczna zima i rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Jak co roku, zgodnie z tradycjš nasi uczniowie pożegnali zimę i przywitali wiosnę. Z przygotowanš Marzannš udaliœmy się nad strumyk, gdzie z wielkš radoœciš utopiliœmy kukłę, aby zima odeszła i już nie wracała. Z uœmiechem na buziach powitaliœmy najpiękniejszš porę roku – WIOSNĘ.

„Bezpieczny Pieszy, Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”

 16 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie odbyła się IV edycja konkursu „Bezpieczny Pieszy, Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”.Organizacji zawodów wspólnie podjęli się: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Pińczowie. Głównym założeniem zmagań, w których biorš uczniowie klas III szkół podstawowych jest propagowanie bezpieczeństwa na drogach wœród ich najmłodszych użytkowników. Zawodnicy muszš znać doskonale nie tylko przepisy ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, ale także umieć udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Ocenie podlegajš również przygotowane wczeœniej prace plastyczne poœwięcone zagadnieniu bezpieczeństwa na drodze i pierwszej pomocy przedmedycznej. W zmaganiach konkursowych I miejsce zajęła drużyna naszej szkoły, kolejne miejsca drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie i Szkoły Podstawowej w Gackach. Naszš szkołę reprezentowali uczniowie III klasy: Magdalena Szydłowska, Konrad Chacaga i Wiktor Kopeć. Dzieci wykazały się dużš znajomoœciš wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w domu, szkole, na wakacjach, na drodze oraz umiejętnoœciš udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku drogowego, omdlenia, krwotoku, oparzenia, skaleczenia, ukšszenia. Znajš zasady zachowania się, gdy poszkodowany jest przytomny i nieprzytomny.
„Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje gminne

 W œrodę, 15 marca w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie odbyły się gminne eliminacje XXXX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ma na celu popularyzowanie wiedzy i przepisów pożarniczych oraz kształtowanie œwiadomoœci młodych ludzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ekologii.
Wœród finalistów znalazł się nasz kolega z kl. V Kamil Fichowski, który zajšł III miejsce.
GRATULUJEMY! Spektakl Teatru Kurtyna

15 marca po raz kolejny odwiedzili nas aktorzy Teatru Kurtyna z Krakowa z przedstawieniem „Kto, jak nie ja”. Spektakl opowiada o pewnej uczennicy szkoły podstawowej o imieniu Tosia. Dziewczynka została przyłapana na paleniu papierosów na boisku szkolnym. Ponadto ma zaległoœci w szkole, ponieważ często wagaruje. Wychowawczyni informuje o tym wszystkim mamę Tosi podczas rozmowy telefonicznej. Dziewczynka oczywiœcie kłamie i wszystkiemu zaprzecza. Na skutek tej całej sytuacji mama bohaterki spektaklu trafia do szpitala z podejrzeniem zawału serca. To ogromy cios dla Toœki. Zostaje sama. Jej tata wyjechał w celach zarobkowych za granicę. Z pomocš przychodzi jej jednak pewna koleżanka Ada.  Spektakl „Kto, jak nie ja” porusza bardzo ważne i cišgle aktualne problemy. Uczy, że zawsze trzeba być sobš i umieć powiedzieć „nie” każdemu, kto namawia nas do złego, nawet najbliższemu przyjacielowi. Zawsze musimy brać odpowiedzialnoœć za wybory i decyzje, które podjęliœmy. Uczniowie w skupieniu obejrzeli spektakl. Aktorzy mieli œwietny kontakt z dziećmi, które swoimi przemyœleniami i spostrzeżeniami mogły podzielić się z wychowawcami w klasach. III Konkurs Piosenki Dzieci i Młodzieży „Otwarta Scena”

 W sobotę, 11 marca nasze uczennice: Zuzanna Stanek, Magdalena Szydłowska z klasy III oraz Klaudia Niedziela z klasy V wzięły udział w III Konkursie Wokalnym „Otwarta Scena”, który odbył się w Pińczowskim Samorzšdowym Centrum Kultury. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów a sponsorem imprezy była Dolina Nidy Sp. z o.o. Konkurs skierowany był do wokalnie uzdolnionych młodych ludzi. Celem konkursu była możliwoœć wypromowania swoich umiejętnoœci wokalnych, propagowanie kultury muzycznej wœród dzieci i młodzieży, inspirowanie do rozwijania własnej twórczoœci muzycznej i estradowej, wyłonienie młodych talentów, a także udział w dużym przedsięwzięciu muzycznym przed szerszš publicznoœciš dla młodych artystów. W konkursie tym, wzięło udział ponad 50 uczestników z całego województwa. Jury konkursu oceniało: dobór repertuaru, muzykalnoœć, interpretację i ogólny wyraz artystyczny. Nasze dziewczyny nie zdobyły czołowych miejsc, ale pięknie zaprezentowały się na scenie tego konkursu. Gratulujemy młodym artystkom przede wszystkim odwagi i życzymy wytrwałoœci w realizowaniu swoich wokalnych pasji!                      

W czwartek, 9 marca uczniowie klasy V i VI wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Matematyka bez Granic”. Konkurs organizowany jest w Europie od ponad dwudziestu lat, a jego inicjatorami byli matematycy francuscy, którzy przy wsparciu Akademii w Strasburgu, zorganizowali w roku szkolnym 1989/1990 pierwszš edycję. W ostatnich latach brała w nim udział młodzież z ponad 40 krajów, w tym uczniowie z krajów Unii Europejskiej,  a także z USA, Meksyku i Kanady. W Polsce konkurs zagoœcił w 2000 roku, a patronat nad  nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Organizację powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibš na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Przed etapem finałowym, uczniowie brali udział w etapie wstępnym majšcym na celu przygotowanie ich do konkursu. Na etapie finałowym w zależnoœci od kategorii wiekowej uczniowie mieli do rozwišzania 8 –  9 zadań, z czego pierwsze zadanie podane było  w języku angielskim.  Należało  przetłumaczyć treœć zadania i zapisać rozwišzanie w języku obcym.
Celem konkursu „Mathématiques sans frontieres” (Matematyka bez Granic) jest przede wszystkim zwiększenie zainteresowania matematykš  poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Konkurs pozwala na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwišzywaniu zadań oraz na rozwijaniu  kreatywnoœci uczniów. Ponadto wyrabia umiejętnoœć pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwoœć sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzš swoich rówieœników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawišzywaniu kontaktów z rówieœnikami z krajów Unii Europejskiej. Wybory Miss Szkoły

 W dniu 8 marca z okazji Dnia Kobiet, męska częœć personelu szkoły umiliła nam czas organizujšc w naszej szkole wybory Miss Szkoły. Kandydatki wystšpiły w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI. Uczestniczki zaprezentowały się w kilku konkurencjach a oceniane były przez zgromadzonš publicznoœć oraz Jury w składzie: p. Jolanta Markiewicz, p. Agnieszka Prucnal oraz p. Marcin Błach. Wszystkie kandydatki zaprezentowały bardzo wyrównany poziom i zostały nagrodzone gromkimi brawami, pamištkowymi dyplomami oraz szarfami.

A oto wyniki:
MISS TAŃCA Magdalena Szydłowska – klasa III
Julia Tytko – klasa V
MISS GRACJI Aleksandra Witkoœ – klasa III
Roksana Fijałkowska – klasa VI
MISS SPORTU Klaudia Niedziela – klasa V
MISS SZKOŁY Wiktoria Karpińska – klasa III
Roksana Fijałkowska – klasa VI
VICE MISS SZKOŁY Zuzanna Stanek – klasa III
Kinga Wojciechowska – klasa V   Naukowa epidemia, czary mary i alchemia z grupš Zaelektryzowani

W poniedziałek, 6 marca przedszkolaki oraz uczniowie klas I – VI brali udział w niecodziennej lekcji przyrody zaprezentowanej przez grupę Zaelektryzowani z Lublina. Grupa ta specjalizuje się w propagowaniu atrakcyjnej edukacji poprzez przedstawienie interaktywnych spektakli, których celem jest przemycenie treœci przyrodniczych w scenariuszu. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali prezentowane doœwiadczenia np. : lewitujšce piłki, gwałtowany zapłon siedmiotlenku manganu, palšcy się stolik, zabawy z CO2 i z helem. Największš atrakcjš dla uczniów był fakt, że mogli brać czynny udział w prezentowanych doœwiadczeniach. Przedstawienie dostarczyło wszystkich niezapomnianych przeżyć i emocji. Dzieci bardzo żałowały, że taka lekcji trwała tylko 45 minut.

„Spektakl teatralny pt: „Czarodziejskie Jabłko”

 W dniu 27 lutego 2017 roku uczniowie klas 0 – III, udali się do PSCK na spektakl teatralny „Czarodziejskie Jabłko” w wykonaniu Warszawskiego Teatru Edukacyjnego im. Henryka Sienkiewicza. Spektakl ten okazał się ,,strzałem w dziesištkę”, ponieważ dzieci z ogromnym zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem oglšdały i aktywnie uczestniczyły w interaktywnym przedstawieniu. ,,Czarodziejskie Jabłko” to bajka o pracowitoœci i lenistwie, mšdroœci i wynikajšcej z lenistwa niewiedzy, o radoœci i szczęœciu oraz o tym, że dobro zawsze zwycięża nad złem. Przedstawienie teatralne było niezwykle barwne i pouczajšce. Bardzo ciekawa aranżacja, oœwietlenie i nagłoœnienie oraz œwietna gra aktorska przeniosły naszych uczniów w œwiat magii i bajki. Dzieci ani chwili się nie nudziły a doroœli bawili się jak dzieci. Mistrzowie oszczędzania

Drodzy SKO-wicze! Prezentujemy kolejnych zwycięzców w szkolnym konkursie SKO. Tym razem Mistrzami oszczędzania zostali:

Kamila Malęga z kl. I i Magda Szydłowska z kl. III

Igor Zachariasz oraz Michał Zachariasz z klasy I
Gratulujemy systematycznoœci w oszczędzaniu i zapraszamy do wpłat na SKO. Nagrody czekajš!
„Po nitce do kłębka, w labiryncie mitologii greckiej”

 W dniu 27 lutego w Pińczowskim Samorzšdowym Centrum Kultury, uczniowie klas IV-VI mieli możliwoœć obejrzenia spektaklu teatralnego pt.: „Po nitce do kłębka, w labiryncie mitologii greckiej”. Sztuka ukazała przeogromny œwiat mitów greckich oglšdany oczami, najbardziej ruchliwego z bogów, Hermesa. Skrzydlaty posłaniec, łšcznik pomiędzy œwiatem boskim i ludzkim, dzięki darowanym przez Zeusa umiejętnoœciom rozładowuje największe spory. Oczami Hermesa uczniowie oglšdali narodziny Ateny, sšd Parysa i wojnę trojańskš. Razem z nim w labiryncie poznali jego budowniczych Dedala i Ikara, widzieli zmagania Tezeusza z Minotaurem. Dzięki wędrówkom po mitach greckich uczniowie poznali zwroty, które przeszły do języka współczesnego. „Róg obfitoœci”, „Syzyfowe prace”, „Pięta Achillesa”, „Puszka Pandory”, „Znicz olimpijski”, „Maraton”, „Koń trojański”, „Strzała Amora”, „Stajnia Augiasza” i wiele innych, które wzbogacajš nasz język literacki, jak też potoczny. Razem z uœmiechniętym i dowcipnym Hermesem wędrowaliœmy po œwiecie mitów Starożytnych Greków. Kostiumy, dekoracja, duża dawka humoru i wpadajšce w ucho piosenki, były gwarancjš dobrej zabawy.

W zwišzku z trwajšcš kampaniš informacyjnš popularyzujšcš funkcjonowanie numeru alarmowego 112 nasi uczniowie zostali zapoznani z materiałami edukacyjnymi dot. numerów alarmowych. Celem kampanii jest podniesienie œwiadomoœci społecznej w przedmiotowym zakresie, w szczególnoœci wœród dzieci i młodzieży, a także ograniczenie skali negatywnych zachowań obejmujšcych fałszywe i bezzasadne zgłoszenia, które skutecznie blokujš numer alarmowy i uniemożliwiajš szybkie dodzwonienie się osobie realnie potrzebujšcej pomocy. Uczniowie przypomnieli sobie, jak prawidłowo wzywać pomoc, omówiona została również procedura rozmowy z operatorem. Zwrócono także uwagę na zagrożenia, które niesie ze sobš niewłaœciwe lub lekkomyœlne korzystanie z numeru 112. Mamy nadzieję, że zajęcia przyczyniš się do właœciwego i przemyœlanego korzystania z numerów alarmowych przez naszych uczniów, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Przedszkolaki w Akademii Aquafresh

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach. Problem próchnicy jest bardzo poważny, dlatego nasze przedszkolaki przystšpiły do V edycji ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków. Dzięki otrzymanym materiałom w naszym przedszkolu realizowane sš zajęcia edukacyjnie na podstawie scenariuszy zajęć i materiałów multimedialnych, w których bohaterowie programu „Pastusie” i „Barney” uczš dzieci jak prawidłowo dbać o zšbki oraz jak walczyć z niedobrym „robaczkiem – próchniaczkiem”. Akademia Aquafresh zyskała uznanie poważanych instytucji takich jak: Polskie Towarzystwo Lekarskie czy Instytut Matki i Dziecka, które objęły wszystkie działania Patronatem Honorowym.
Walentynki w naszej szkole

  Dzień œw. Walentego, to prawdziwa okazja do wyrażania swoich uczuć, osobom bliskim i lubianym. Już po feriach Samorzšd Uczniowski zbierał walentynkowe życzenia. Poczta Walentynowa, jak zawsze cieszyła się ogromnym powodzeniem wœród uczniów.
14 lutego uczniowie razem z wychowawcami, zjawili się na uroczystym apelu, podczas którego wręczano kartki, listy oraz podarunki. Walentynki dostarczyły całej społecznoœci uczniowskiej wiele emocji i radoœci.
Ten dzień zapadnie w pamięci każdego z nas.
Dzień Bezpiecznego Internetu 2017

  Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzš Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łšczšc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerem DBI 2017 jest Facebook. Tegoroczne wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewskš, Minister Cyfryzacji Annę Streżyńskš, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematykš bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłoœnienie tematyki dotyczšcej bezpieczeństwa online.
Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze” przypadł w tym roku 7 lutego. W tym czasie w naszym województwie trwały ferie zimowe, dlatego w naszej szkole Dni Bezpiecznego Internetu obchodzimy w dniach od 13 do 17 lutego. W tych dniach podjęte zostanš następujšce działania:
– sesja plakatowa,
– cykl pogadanek na temat bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych, praw i obowišzków panujšcych w sieci oraz realizacja działań pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”,
– zajęcia dla przedszkolaków w serwisie dla dzieci „Necio” wprowadzajšce w œwiat bezpiecznego internetu,
– zajęcia dla klas I – III w oparciu o scenariusz i kreskówki „Owce w sieci”,
 – zajęcia dla klas IV – V w oparciu o multimedialny program edukacyjny „3..2..1.. Internet”, „ZuŸka i Tunio poznajš Internet”,
– zajęcia dla klas VI w oparciu o scenariusz i film „Gdzie jest Mimi”,
– promowanie witryn internetowych poœwięconych ww. problematyce, zapoznanie uczniów z adresami bezpiecznych stron i zachęcanie do ich odwiedzania (www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl),
– umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji na temat obchodów DBI.

Ciekawe i przydatne strony internetowe poœwięcone bezpieczeństwu w Internecie. Warto tam zaglšdać! 
Lekcja: Zasady bezpieczeństwa w Internecie
Quiz z zakresu bezpieczeństwa w sieci
„Bezpieczny Internet”– quiz
„Bezpieczna” krzyżówka
Czy jesteœ rozważny serfujšc w Internecie?
Porady dla rodziców:  Kontrola rodzicielska – iOS Kontrola rodzicielska – Windows 7

Spotkanie profilaktyczno- edukacyjne z policjantami

  Zbliżajšcy się okres ferii zimowych to przede wszystkim czas wypoczynku i zabawy. Dbajšc o bezpieczeństwo uczniów w szkole, jak i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w dniu 23 stycznia odbyło się spotkanie z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Pińczowie nt. „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”. Funkcjonariusze policji przybliżyli uczniom najważniejsze reguły, jakimi powinni kierować się podczas ferii, zarówno w kontaktach z osobami obcymi, jak i również podczas zimowych zabaw na œniegu czy lodzie. Policjanci przypomnieli również o zasadach bezpieczeństwa w Internecie, poruszania się po drodze oraz udzielania pierwszej pomocy. Ponadto omówili zalety używania i stosowania elementów odblaskowych w ruchu drogowym. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w pogadance, wykazali się dużš wiedzš na temat prawidłowych zachowań w sytuacjach różnych zagrożeń. Teraz jesteœmy pewni, że ferie zimowe upłynš zdrowo i bezpiecznie.
Uczestniczymy w zajęciach „Udzielamy pierwszej pomocy”

  Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły uczestniczš w programie „Ratujemy i uczymy ratować” prowadzonego przez Fundację Wielka Orkiestra Œwištecznej Pomocy. Szkolenie przeprowadzono w klasach I-III. Podczas zajęć uczniowie z poszczególnych klas w formie zabawy uczyli się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobom, potrzebujšcym pomocy. W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne przygotowane przez Fundację WOŒP typu: filmy instruktażowe, podręczniki do nauki pierwszej pomocy, manekiny, tekturowe telefony komórkowe.
W czasie zajęć poruszano następujšce tematy:
1. Bezpieczeństwo osoby udzielajšcej pomocy i poszkodowanego oraz wzywanie pomocy.
2. Sprawdzanie przytomnoœci osoby poszkodowanej oraz wzywanie pomocy.
3. Oddech.
4. Pozycja boczna ustalona.
5. Oddechy ratownicze.
6. Uciskanie klatki piersiowej.
7. Łańcuch Przeżycia.
 W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od najmłodszych lat oswajajš się ze œwiadomoœciš koniecznoœci niesienia pomocy poszkodowanym. Uczš się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafiš wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynnoœci przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialnoœci za siebie i innych. 

Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” dla klas I – III

 Jak co roku, uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej przystšpili do programu edukacji antytytoniowej pod tytułem „Nie pal przy mnie, proszę”. Jest to edukacja z zakresu profilaktyki antytytoniowej adresowana do dzieci i młodzieży, inicjowana przez Państwowš Inspekcję Sanitarnš we współpracy z resortem edukacji. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizujšcymi dostosowanymi do wieku dzieci. W programie zawarte sš uporzšdkowane treœci dotyczšce zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci). Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci œwiadomej umiejętnoœci radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palš przy nich papierosy.
Cele szczegółowe programu:
– Uporzšdkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
– Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialnoœci za własne zdrowie
– Uœwiadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia
– Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego zwišzane z biernym paleniem
– Wykształcenie u dzieci umiejętnoœci radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palš
 Mamy nadzieję, że udział dzieci w programie przyczyni się do wzmacniania asertywnych postaw zwišzanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wœród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w szeroko pojętej profilaktyce, w tym także profilaktyce antytytoniowej. Koordynatorem programu „Nie pal przy mnie, proszę” w roku szkolnym 2016/2017 jest pani Maria Latocha.

W niedzielę, 15 stycznia po raz 25. w całej Polsce oraz w różnych zakštkach œwiata zagrała Wielka Orkiestra Œwištecznej Pomocy. To charytatywna impreza, która dzięki sercom tysięcy wolontariuszy, wspomaga rokrocznie potrzebujšcych i chorych. W tym roku głównym celem WOŒP jest ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Już po raz kolejny Wielka Orkiestra zagrała przy współudziale członków Szkolnego Koła PCK. Wszystkim, którzy dorzucili swój grosik do puszek WOŒP składamy ogromne podziękowania. 

Szkolne koło PCK tuż przed œwiętami przyłšczyło się do akcji charytatywnej „PLUSZOWY MIŒ”. Jest to wieloletnia akcja Redakcji „Echa Dnia”, która  zbiera zabawki oraz przybory szkolne i przekazuje potrzebujšcym dzieciom. W tym roku zebrane dary trafiły do chorych dzieci leżšcych na szpitalnych oddziałach, podopiecznych oœrodków wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, maluszków z Domu Samotnej Matki i Dziecka w Kielcach. Przez kilka dni nasi uczniowie przynosili do szkoły ksišżki, maskotki, a także przybory szkolne, które przekazaliœmy Redakcji „Echa Dnia”. Opiekun Szkolnego Koła PCK składa ogromne podziękowania wszystkim, którzy włšczyli się w tę pięknš akcję.

Po raz kolejny przystšpiliœmy do ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. To już XVII edycja. Akcja organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowujšcym się poza własnš rodzinš, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych oraz rodzin zastępczych. Akcja w naszej szkole trwała w dniach 28 listopada – 9 grudnia, a nad prawidłowym jej przebiegiem czuwał zarzšd Szkolnego Koła PCK. Dziękujemy wszystkim za włšczenie się w akcję!

Pomagamy zwierzętom

Zbliżajšca się zima jest trudnš do przetrwania porš roku dla ptaków i zwierzšt leœnych. W czasie mroŸnych dni trudno jest im znaleŸć pożywienie, dlatego powinno się je dokarmiać. W poniedziałek, 12 grudnia uczniowie zaprezentowali apel poœwięcony akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Poprzez wiersze, piosenki i swojš postawę, przeprowadzili ważnš „lekcję” majšcš na celu zrozumienie potrzeby opiekowania się ptakami i zwierzętami ze względu na trudne warunki bytowania.

Spektakl teatralny

W pištek, 9 grudnia przedszkolaki oraz uczniowie klas I – III obejrzeli w Buskim Centrum Kultury  spektakl teatralny  pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Przygody dzielnego doktora Dolittle, na motywach powieœci Hugha Lofting’a , zostały przedstawione w niezwykle interesujšcy sposób. Potrafiły poruszyć nie tylko najmłodszych widzów, ale również zyskały aprobatę wœród dorosłej publicznoœci. Œwietnie przygotowana scenografia, rekwizyty oraz oprawa plastyczna na wysokim poziomie, zaskakujšce momenty i zwroty akcji – to wszystko spowodowało, że dzieci podziwiały przedstawienie jak zaczarowani. Zdecydowanie œwiat doktora Dolittle i jego zwierzšt na długo pozostanie w pamięci uczniów. 

ZAGŁOSUJ NA KLASĘ I

Informujemy, że uczniowie klasy I biorš udział w plebiscycie na „Najsympatyczniejszš klasę I w powiecie”. Plebiscyt organizowany jest przez redakcję Echa Dnia w ramach akcji „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. Głosowanie trwa od 1 do 28 grudnia 2016 roku do godziny 24:00.

Pierwszaki walczš o następujšce miejsca:

I miejsce –  nagroda główna  –  wycieczka do JuraParku w  Bałtowie

II  miejsce – zaproszenie do Galerii Korona w Kielcach z atrakcjami

III miejsce –  wejœciówki do Alei Miniatur w Krajnie

Trzy sposoby głosowania:

1) SMS  o treœci: swietpi.3 (koniecznie małe „s” w wyrazie swietpi) pod numer: 71321 (1 sms to 10 głosów, można oddawać nieskończonš iloœć dziennie)

2) Głosowanie przez portal FACEBOOK (1 głos mnożony 2 razy = 2 głosy, można oddać dwa dziennie)

3) Głosowanie tradycyjne przez portal www.plebiscyty.echodnia.eu (1 głos)

Laureatami zostanš klasy, które zdobedš najwięcej głosów

                                             GŁOSUJ

I miejsce w zawodach sportowych

Dziœ, 8 grudnia na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie rozegrany został Gminny Turniej Mikołajkowy w dwa ognie usportowione. Naszš szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Julia Tytko, Kinga Wojciechowska, Hubert Bałaga, Kamil Fichowski, Jakub Suchecki, Kacper Chwaliński, Bartosz Zelek, która zajęła I miejsce. Gratulujemy! 

Nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Oœrodkiem Rozwoju Edukacji w ramach projektu upowszechniania Europejskiego Portfolio Językowego, dzięki czemu uczniowie otrzymali bezpłatne egzemplarze portfolio. „Europejskie Portfolio Językowe” jest indywidualnym zapisem procesu uczenia się, który umożliwia uczniowi zaprezentowanie umiejętnoœci językowych i doœwiadczeń interkulturowych. Portfolio adresowane jest do dzieci szkół podstawowych. Jego celem jest wspieranie ucznia w zdobywaniu kompetencji różnojęzycznej oraz kształcenie refleksji na temat procesu uczenia się języków. „Europejskie Portfolio Językowe” obejmuje poziomy biegłoœci językowej od A1 do B1 i dotyczy doœwiadczeń oraz umiejętnoœci zarówno językowych, jak i interkulturowych dziecka we wszystkich znanych mu językach. Wykazy umiejętnoœci w obrębie każdego poziomu sš dostosowane do możliwoœci i potrzeb dziecka w młodszym wieku szkolnym. Portfolio pomaga w uœwiadomieniu uczniowi jego roli w osišganiu postępów w nauce, co wzmacnia wewnętrznš motywację do uczenia się języka obcego. 

Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie w klasie I

Uczniowie klasy I w ramach udziału w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka wzięli udział w Ogólnopolskim Teœcie Wiedzy o Bezpieczeństwie. Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa to pierwsza w Polsce inicjatywa sprawdzajšca na tak ogromnš skalę wiedzę maluchów w zakresie bezpieczeństwa. Test realizowany jest w ramach VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, organizowanego przez firmę Maspex, we współpracy z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Akcja uzyskała patronat honorowy Komendanta Głównego Policji oraz  Kuratoriów Oœwiaty w Polsce. W ramach Testu, dzieci odpowiedziały na 15 pytań dotyczšcych bezpieczeństwa, udostępnionych online na stronie internetowej programu. Głównym celem Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie jest podsumowanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy, dotyczšcej bezpieczeństwa w każdej sytuacji, z jakš maluch może się spotkać. Należy przyznać, że uczniowie klasy I œwietnie sobie poradzili ze wszystkimi pytaniami i uzyskali pozytywny wynik. Gratulujemy zdobytej wiedzy nt. bezpieczeństwa.
Listopadowy Mistrz Oszczędzania 

W listopadzie Mistrzem Oszczędzania został uczeń klasy I – Igor Zachariasz.

Igor w minionym miesišcu oszczędzał najsystematyczniej i zgromadził największš kwotę na swoim koncie SKO. Gratulujemy, a pozostałych zachęcamy do oszczędzania.

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Dziœ, 25 listopada pluszowe misie opanowały przedszkole ponieważ nasi najmłodsi uczniowie uczestniczyli w obchodach Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz nowoczeœniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem –  Misiem.  Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię œwięta, wspólnie recytowały wiersze o misiach, a także bawiły się przy piosenkach. W tym dniu pani wychowawczyni przygotowała w przedszkolu wiele atrakcji: zabawy ruchowe i  plastyczne, konkursy, quizy, zgadywanki, œpiewanie piosenek oraz misiowe tańce. Ten dzień w przedszkolu był pełen uœmiechu oraz wspólnej zabawy.

IV Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

W czwartek, 24 listopada uczniowie z klas V – VI przystšpili do etapu szkolnego IV Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, którego  celem jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów w zakresie nauki języka angielskiego, pogłębianie wiedzy i umiejętnoœci w zakresie posługiwania się językiem angielskim, kształtowanie œwiadomoœci językowej oraz tolerancji i otwartoœci dla innej kultury. Etap szkolny trwał 60 minut. Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oœwiaty w Kielcach. 

I Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

W œrodę, 23 listopada uczniowie z klas V – VI przystšpili do etapu szkolnego I Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętnoœci w zakresie nauk przyrodniczych, jak również rozwijanie zdolnoœci twórczego myœlenia. Etap szkolny trwał 90 minut. Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oœwiaty w Kielcach. 

I Wojewódzki Konkurs Matematyczny

W czwartek, 17 listopada uczniowie z klas V – VI przystšpili do etapu szkolnego I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie matematycznych zainteresowań i uzdolnień uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętnoœci w zakresie matematyki, rozwijanie zdolnoœci twórczego myœlenia i kreatywnego podchodzenia do problemów matematycznych. Etap szkolny trwał 90 minut. Uczniowie zmagali się z zadaniami zamkniętymi i otwartymi. Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oœwiaty w Kielcach. 

Uczniowie klasy I w „Akademii Bezpiecznego Puchatka”

Uczniowie klasy I pod opiekš swojej wychowawczyni p. Jolanty Markiewicz przystšpili w tym roku szkolnym do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to program, który wpisuje się w szczytnš inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W ramach programu uczniowie otrzymali ksišżeczki edukacyjne, które majš pomóc w przekazaniu dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu. Honorowy patronat nad programem już po raz kolejny objšł Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oœwiaty. Życzymy naszym pierwszakom przyjemnego zdobywania wiedzy z Puchatkiem nt. bezpieczeństwa. PaŸdziernikowy Mistrz Oszczędzania 

W paŸdzierniku Mistrzem Oszczędzania została uczennica klasy I – Kamila Malęga.

Kamilka w minionym miesišcu oszczędzała najsystematyczniej i zgromadziła największš kwotę na swoim koncie SKO. Gratulujemy, a pozostałych zachęcamy do oszczędzania.
PaŸdziernik miesišcem oszczędzania 

„PaŸdziernik miesišcem oszczędzania” – to hasło towarzyszy nam od dziesięcioleci. Dzień Oszczędzania przypada na 31 paŸdziernika. Œwięto jest jednym z najstarszych inicjatyw edukacyjnych na œwiecie. Ważnš rolę w życiu człowieka odgrywa umiejętnoœć właœciwego gospodarowania pieniędzmi. Powinniœmy się jej uczyć od najmłodszych lat. Możliwoœć takš daje nam Szkolna Kasa Oszczędnoœci. W naszej szkole w ramach tej inicjatywy zorganizowane były lekcje promujšce ideę oszczędzania i gospodarnego zarzšdzania pieniędzmi oraz zachęcajšce uczniów do odkładania œrodków na kontach SKO. Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe pojęcia zwišzane z bankowoœciš, rozwišzywali zadania dot. obliczeń pieniężnych, procentów, oszczędnoœci i kredytów. Ważnym punktem obchodów Dnia Oszczędzania była wizyta uczniów klasy V w Banku PKO w Busku – Zdroju, gdzie spotkali się z paniš Elżbietš Szmal – dyrektorem Banku PKO oraz paniš Agnieszkš Pokładek – kierownikiem ZKD. Uczniowie zostali oprowadzani po banku, byli w pokoju, gdzie udziela się kredytów indywidualnych, dla przedsiębiorstw, w sali kasowej, a nawet w gabinecie dyrektora. W banku uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie ulokować pienišdze, a pani dyrektor przypomniała o wartoœciach, jakie płynš z oszczędzania w SKO. Spotkanie z pracownikami banku było bardzo ciekawe i pouczajšce. 

                                   Wizyta w Banku PKO – zdjęcia
Dbamy o Miejsca Pamięci Narodowej 

Zbliżajšcy się Dzień Wszystkich Œwiętych poœwięcony jest pamięci tych, którzy odeszli. Pamiętajš o tym zuchy oraz harcerze. Młodsi uczniowie – drużyna zuchowa wybrała się pod Pomnik Pamięci Pięciu Bohaterów Gwardii Ludowej Poległych na Polach Kozubowa natomiast starsi – harcerze  udali się pod Pomnik wzniesiony dla uczczenia Wysiłku Zbrojnego Partyzantów Ziemi Pińczowskiej. Jak każdego roku, uczniowie uporzšdkowali teren i zapalili znicze. Jest to dla naszych uczniów lekcja pamięci i poszanowania tradycji.

Jesienna wycieczka do lasu 

W pištek, 28 paŸdziernika w ramach ogólnopolskiej kampanii „Œwięto Drzewa” udaliœmy się na jesiennš wyprawę do lasu. Przy leœniczówce czekał na nas leœniczy Nadleœnictwa Pińczów pan Jan Radkiewicz, który wszystkich przywitał i wspólnie wyruszyliœmy na spacer po lesie. Pan leœniczy opowiadał o zmianach zachodzšcych w przyrodzie, o zwierzętach leœnych, uczył rozpoznawania drzew i krzewów. Tradycyjnie wycieczka zakończona została przy wspólnym ognisku zorganizowanym przez leœników oraz naszych nauczycieli.           

                                                      Zdjęcia

Podsumowanie oszczędzania w roku szkolnym 2015/2016

W minionym tygodniu nastšpiło podsumowanie oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędnoœciowej za ubiegły rok szkolny. SKO-wicze przez cały rok gromadzili oszczędnoœci na swoich kontach, które przeznaczyli na własne potrzeby. Poniżej prezentujemy nagrodzonych uczniów.

Konrad Chacaga kl. III – I miejsce
Karol Juszczyk kl. IV – II miejsce
Jakub LIchwała kl. IV – III miejsce
Magdalena Szydłowska kl. III – IV miejsce
Natalia Liberek kl. V – V miejsce
Bartosz Zelek kl. IV – VI miejsce

Gratulujemy i zachęcamy wszystkich do systematycznego oszczędzania!
Spektakl teatralny

W œrodę, 26 paŸdziernika uczniowie klas IV – VI obejrzeli w Buskim Centrum Kultury spektakl teatralny pt. „W krainie mitów” wystawiony przez Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu. Młodzi widzowie wraz z głównymi bohaterami spektaklu przenieœli się w czasy mityczne, w których spotkali się z Prometeuszem, Ikarem, Syzyfem i  Midasem. Dowiedzieli się, skšd się wzięły tak często współczeœnie używane zwroty jak: koń trojański, węzeł gordyjski, nić Ariadny, puszka Pandory, syzyfowa praca itp. Sztuka przybliżyła i przypomniała mitologię, a wrażenia po obejrzeniu spektaklu na długo zostanš w pamięci naszych uczniów.  

Szkolna Kasa Oszczędnoœci działajšcej w naszej szkole ma na swoim koncie kolejny sukces – w minionym roku szkolnym 2015/2016 SKO zdobyła nagrodę II stopnia w etapie regionalnym i kwotę w wysokoœci 2000zł. SKO jest największym i najstarszym w Polsce programem edukacji finansowej. Jej historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Od pokoleń Bank PKO BP zachęca najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. W ramach konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędnoœciowych prowadzony jest szkolny blog, na którym opisywane sš wydarzenia z życia szkoły oraz informacje o działalnoœci SKO w placówce. Więcej o działalnoœci SKO w naszej szkole można przeczytać w artykule na stronie Echa Dnia. Artykuł Echo Dnia

Przypominamy także, że trwa konkurs „Mistrz oszczędzania”. W każdym miesišcu będzie wyłaniany uczeń, który zaoszczędzi największš kwotę. We wrzeœniu Mistrzem oszczędzania został Karol Juszczyk z klasy IV. Gratulujemy i zachęcamy wszystkich do dokonywania systematycznych wpłat na swoje konta.

XVI Dzień Papieski

XVI Dzień Papieski odbył się 9 paŸdziernika pod hasłem: „BšdŸcie œwiadkami miłosierdzia”. Podczas Dnia Papieskiego organizowana była publiczna zbiórka pieniędzy. Zebrane œrodki przeznaczane sš na fundusz stypendialny Fundacji. W organizację zbiórki włšczyła się drużyna zuchowa oraz harcerska naszej szkoły, która zorganizowała zbiórkę w szkole oraz na wsi. Program stypendialny Fundacji polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednoczeœnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast. Fluoryzacja zębów w szkole

W trosce o zdrowie jamy ustnej dzieci w naszej szkole prowadzone sš zabiegi, których celem jest przeciwdziałanie próchnicy zębów. W ramach programu profilaktycznego uczniowie 6-krotnie w cišgu roku szkolnego w odstępach co 6 tygodni objęci sš nadzorowanym szczotkowaniem uzębienia œrodkami flurkowymi. Fluor to pierwiastek, który wbudowujšc się w szkliwo zębów działa na zwišzki wapnia. Pod jego wpływem zęby sš bardziej odporne na żršce działanie kwasów, a także na bakterie powodujšce próchnicę. Profilaktyka fluorkowa jest prowadzona przez pielęgniarkę, a zadanie to wynika z Rozporzšdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżš. Zabiegi te sš również ważnym elementem edukacji zdrowotnej, gdyż umożliwiajš uczniom nabycie umiejętnoœci prawidłowego czyszczenia zębów. „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”

Nauka o bezpieczeństwie i zdrowiu przez zabawę i œpiewanie? To jest to! Mowa o inauguracji czternastej edycji akcji prowadzonej przez „Echo Dnia” przy wsparciu licznych partnerów pod tytułem: „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. Zorganizowano jš w poniedziałek, 3 paŸdziernika  w Zespole Szkół numer 1 w Pińczowie. W bajce, która miała uczyć przez zabawę wzięło udział ponad 150 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z całego powiatu pińczowskiego, w tym nasi pierwszoklasiœci ze swojš wychowawczyniš p. Jolantš Markiewicz. Opowieœć i całš akcję prowadził p. Wojciech Stachurski.

Najpierw Jeż Edek, czyli maskotka „Echa Dnia” zaœpiewała kilka piosenek, przy których dzieci klaskały i œpiewały. Nagle Edka rozbolał brzuch i pan Doktor, w którego wcielił się p. Piotr Miernecki z centrum pediatrii szpitala wojewódzkiego w Kielcach przyszedł go zbadać. Okazało się, że Edek udawał. W ten sposób dzieci dowiedziały się, że nie warto okłamywać rodziców, tylko po to żeby nie iœć do szkoły. Pan Doktor rozmawiał też z dziećmi na temat jedzenia. Pierwszaki usłyszały o warzywach, owocach i witaminach, a także o tym, jak ważne jest œniadanie.

Kolejnymi bohaterami bajki byli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, którzy wywołali niesamowite zainteresowanie dzieci, gdy prezentowali elementy ubioru i wyposażenie strażaków. Dzieci mogły przymierzyć hełm i maskę gazowš, a także obejrzeć z bliska pršdownicę. Na inauguracji akcji nie zabrakło także przedstawicieli z Komedy Powiatowej Policji w Pińczowie, którzy odegrali scenkę o przechodzeniu przez pasy. Tłumaczyli dzieciom zasady bezpieczeństwa, mówili między innymi, że trzeba się rozejrzeć zanim przejdzie się przez „zebrę”, a także o tym, że bardzo ważne jest, aby nosić odblaski. Następnie p. Agata Materek z pińczowskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mówiła dzieciom o pracy w gospodarstwie. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania, a na koniec wzięły udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowiu. Akcja „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły” to bardzo pożyteczna impreza i cała akcja znakomicie zdaje egzamin.

Pamięciowo, wzrokowo czy œpiewajšc – niezależnie od tego, w jaki sposób dzieci uczš się tabliczki mnożenia, ważne, żeby ćwiczyły jej znajomoœć. W pištek, 30 wrzeœnia obchodziliœmy Œwiatowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to akcja edukacyjna odbywajšca się zawsze w ostatni pištek wrzeœnia, która ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uœwiadomić, iż znajomoœć tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. Na czeœć tabliczki uczniowie brali udział w zajęciach, na których rozwišzywali ciekawe, interaktywne zadania, które z pewnoœciš pomogły w opanowaniu tabliczki mnożenia.

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-w-kozubowie/

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu SKO

Miło nam poinformować, że w kategorii klas IV – VI uczennica klasy VI Roksana Fijałkowska zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „SKO-we opowiadanie” zorganizowanym przez Szkołę Podstawowš nr 2 w Rabce – Zdrój. Konkurs przeprowadzony był pod koniec minionego roku szkolnego 2015/2016, ale informację o wygranej naszej uczennicy otrzymaliœmy na poczštku tego roku szkolnego. Roksanie gratulujemy! Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w nowym konkursie międzyszkolnym „SKO-we wakacje”. O szczegółach przeczytacie na naszym blogu SKO.  AKADEMIA TiK

W bieżšcym roku szkolnym nasza szkoła dołšczyła do projektu edukacyjnego Centrum Edukacji Obywatelskiej „Akademia TiK – języki obce 2.0”. Głównym celem projektu jest popularyzacja edukacyjnych narzędzi internetowych w polskich szkołach, promowanie idei cišgłego rozwijania szkół w oparciu o doskonalenie kompetencji liderskich i dydaktycznych wœród kadry pedagogicznej. Udział w projekcie daje możliwoœć szkołom na darmowe wykorzystanie platformy do nauczania języków obcych przez nauczycieli oraz uczniów. Dodatkowym atutem sš szkolenia i warsztaty prowadzone przez specjalistów. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego p. Marcin Malawski.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 wrzeœnia 2016 o godz. 8.00